logo

Nytt och uppdateringar

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Nästa möte

Onsdag 26 september: Läs mer!

Onsdag 31 oktober: Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

 • 5 september
 • 3 oktober
 • 5 december

Läs mer!

Sammanfattning

Hembygdsfilatelisterna, SMPS och SSPD har startat ett gemensamt projekt med uppgiften att kartlägga svensk olyckspost. Projektet har också stöd från The Wreck & Crash Mail Society.
Syftet med denna hemsida är att redovisa resultatet allt efter det arbetet fortskrider.

Handledning

Bruksanvisning för hemsidan

Genom att klicka på länkarna Fartyg(Wrecks) etc öppnar man en lista med olika incidenter. Listan kan stängas genom att klicka en gång till. Flera listor kan öppnas samtidigt.
När man klickar på en incident öppnas ett nytt fönster för incidenten. Detta möjliggör att man kan öppna fönster för mer än en incident till exempel om man vill jämföra hur stämplarna ser ut för två olika händelser.

Från ett fönster med en incident kan man gå till vilken annan incident som helst. I detta fall kommer den nya incidenten i samma fönster.

Vad ingår

Projektet kommer att lista "incidenter" som skett i Sverige, utomlands där svenska postverket "behandlat" posten samt post från "incidenter" med svenska (luft)farkoster som skett utomlands.

SAS internationella flighter tas med oavsett i vilket land planet var registrerat, men inte danska och norska inrikesflighter.

Från diverse källor kan man få fram fartyg och flygplan som råkat ut för olycker och vi vet att post fanns ombord. Dessa olycker är listade även fast vi inte känner till några brev som knytas till dessa. Vi har tagit med dessa olycker eftersom det i framtiden kan dyka upp för oss idag okända försändelser, men satt dem inom parentes.

Katalognumrering

För flygkrascher andvänds Nierincks beteckningar med ett N som prefix; N430222b skall alltså tolkas som Nierinck nummer 430222b. För objekt som saknas i Nierinck används prefixet NiN, vilket kan tolkas som Not in Nierinck

För övriga objekt andvänds ISO-prefixet SE följt av datum; Rörvik får då katalognummer SE19540906, Bore SE18991231.

Litteraturreferenser

 • Handböcker
  1. Hoggarth, Norman & Gwynn, Robin; Maritime Disaster Mail A Study of mail salvaged from maritime disasters, as casualities of war, collisions, fires, shipwrecks and stranding
  2. Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
  3. Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1910-1936 & Recovered Mail 1937-1988
  4. Lüning, örjan; Luftposten historia i Norden, The History of Airmail in Scandinavia
 • Tidskriftsartiklar
  1. SSPD Aktuellt om Posthistoria Nr 8: Ruud,Leif: försummad och Olycksdrabbad post fram till 1900
 • Auktionskataloger
  1. Harmers; Günter Heyd Sale
  2. Van Dieten;
  3. Spinks 6 December 2006; Maritime Wreck Covers of the World, The John Woolfe Collection
  4. Cavendish 23rd January 2008; The Norman Hoggarth Maritime Disaster Mail
  5. Postiljonen #218 Interrupted mail of Scandinavia
   Gold Medal Collection of Hallvard Slettebø
 • Hemsidor
  1. SSPD Postala etiketter

Webmaster

Webmaster, dvs ansvarig för dessa hemsidor är Gunnar Zetterman, Siargatan 15, 118 27 Stockholm

Nota Bene: Jag har inga frimärken i bostaden. Allt ligger i Bankfack!

Vanliga frågor

Vad är olyckspost för någonting?

Med olyckspost avses en försändelse som någonstans mellan avsändaren och mottagaren varit med om en olyckshändelse eller incident. Det kan vara ett brev på ett flygplan som störtat, ett fartyg som gått på grund, en järnvägsvagn som spårat ur, en bil som fattat eld etc.

Som olyckspost brukas också ibland räknas post som råkat ut för brottsliga handligar och tillfällen då gällande rutiner inte kunnats uppfyllas t ex pga  bränder, naturkatastrofer eller fientliga handlingar under krig.

Vad är det för speciellt med olyckspost?

Försändelserna som varit med om en olycka är ofta brända, trasiga eller våta. Dessutom brukar posten bli försenad eftersom bärgningen kan tid och bland måste posten även torkas. Därför brukar postförvaltningarna bifoga någon form av förklaring. Det kan vara en stämpel eller etikett på försändelsen eller ett följebrev.
Det är dessa "noteringar" som gör området intressant!

Vad menas med svensk olyckspost?

Svensk olyckspost kan definieras som försändelser som råkat ut för någon incident antingen inom Sverige eller på väg till eller från Sverige.

I vår förteckning tar vi dock inte upp försändelser som råkat "illa" utomlands och inte har "behandlats" av det svenska postverket. Då skulle sidan bli alldeles för omfattande och dessutom kanske det i många fall bara finns ett ända brev.

Vad finns det för litteratur?

När det gäller fartygskatastrofer så är Hoggarth & Gwynn "bibeln". Alla internationella auktionshus referar till denna bok. Samma status har Nierrinck när det gäller flygkrascher.

På svenska finns egentligen bara Lünings bok. den innehåller ett kapitel om kraschpost, men det är ganska ofullständigt. Det saknas många krascher och varianter av etiketter mm.

Vad sysslar SSPD med?

SSPD ägnar sig åt studiet och samlandet av svensk posthistoria. Läs mera på deras hemsida: SSPD

Vad sysslar SMPS med?

Sveriges Militärpostsällskap bildades 1975 i syfte att sammanföra samlare av svensk militär posthistoira. Läs mera på deras hemsida: SMPS

Abstract

The Swedish Military Postal History society (SMPS) and the Swedish Postal History Society (SSPD) have started a joint project with purpose to catalogue Swedish Wreck and Crash Mail. The project is also supported by the Wreck & Crash Mail society

User's manual

Quick refernce guide

Click on lables Fartyg(ships) etc to open or close a list of incidents.

Listed items

This page lists wreck and cash items:

 • handled by the Swedish Post Office
 • Swedish ships with foreign labels and cachets
 • Swedish air crafts with foreign labesl and cachets
 • SAS incidents

For incidents with at the moment no known covers the dates are inclosed by parentheses.

Numbering system used

Air crashes listed in Nierinck are listed as N+numbered used by Nierinck.
Items not listed are noted with NiN+date, can be read as Not in Niericnk.

Non air items are listed as SE followed by the date.

Rörvik (train accident) lists as SE19540906 and the sinking of Bore as Bore SE18991231.

Literature

 • Handbooks
  1. Hoggarth, Norman & Gwynn, Robin; Maritime Disaster Mail A Study of mail salvaged from maritime disasters, as casualities of war, collisions, fires, shipwrecks and stranding
  2. Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
  3. Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1910-1936 & Recovered Mail 1937-1988
  4. Lüning, örjan; Luftposten historia i Norden, The History of Airmail in Scandinavia
 • Magazine articles
  1. SSPD Aktuellt om Posthistoria Nr 8: Ruud,Leif: försummad och Olycksdrabbad post fram till 1900
 • Auction catalogues
  1. Harmers; Günter Heyd Sale
  2. Van Dieten;
  3. Spinks 6 December 2006; Maritime Wreck Covers of the World, The John Woolfe Collection
  4. Cavendish 23rd January 2008; The Norman Hoggarth Maritime Disaster Mail
 • Web Pages
  1. SSPD Swedish Postal Labels

Rev. G 2018-04-10

google yes