Fagerstas protokoll

Fagersta har presenterat sitt senaste protokoll

Fagerstas startsida finns här

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 3, 2011-11-08.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Birger Nilsson, Walter Münger     (10 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Skyltfönster i Biblioteket: Ett möte skall hållas i auktionskommitténs lokaler när Roland Pettersson återkommer från semestern.
Träff med Lindesbergs FK i Sveasalongen den 22/11: Alla förberedelser är klara, material till auktionen kan fortfarande lämnas till Sten Granqvist senast på lördag.

§ 4
Post till föreningen.
Swestamp, stämpelauktion den 27/11, Postmuseum.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén har köpt ännu ett parti för försäljning.
En katalog över julmärken finns för utlåning.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Fyra priser finns i form av mindre insticksböcker med varierande innehåll.
Priserna går till medlem nr 44, 48, 16 och 36.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet pågick auktion av frimärken och album.

Fagersta 2011-11-08
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs årsmöte 2011-09-13.

Närvarande:
Hans Lindfors, Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Bengt Rudefors, Walter Münger (14 st)

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Mötets behöriga utlysande samt förslag till dagordning godkändes (Bilaga 1).

§ 3
Till ordföranden för årsmötet valdes Hans Lindfors och till sekreterare Walter Münger.

§ 4
Roland Knutsson och Roland Pettersson valdes som rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll.

§ 5
Föredragande av handlingar:
A) Verksamhetsberättelse (Bilaga 2).
B) Kassörens redogörelse (Bilaga 3).
C) Revisionsberättelse (Bilaga 4).
D) Cirkulationsföreståndarens rapport (Bilaga 5)
Handlingarna godkändes.

§ 6
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 – 2011.

§ 7
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2011-2012, (Bilaga 6), godkändes och årsavgift beslutades oförändrat, d.v.s 100 kr för vuxen och 25 kr för junior under 18 år, med ett maximalt belopp av 200 kr/familj.

§ 8
Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle utgå.

§ 9

Val av ledamöter:
A) Ordförande, 2 år: Hans Lindfors (omval).
B) Styrelseledamot, 2 år Walter Münger (omval).
C) 2 Styrelsesuppleanter, 1 år Jan-Åke Lindberg (omval). Jan Rindberg-Isacsson (omval)
D) Revisor, 1 år Sven-Åke Karlsson
E)   Revisorsuppleant, 1 år Lars-Owe Karmeborg
F) 2 st Valberedningsledamöter, 1 år Roland Knutsson Roland Pettersson

§ 10
Fastställande av mötesdagar 2011–2012 godkändes (Bilaga 7).

Slut stadgeenliga årsmötespunkter

§ 11
Övriga ärenden:
A) Protokoll från aprilmötet genomgicks.
B) Nya medlemmar (inga).
C) Post till klubben under sommaruppehåll
– Katalog till höstauktion 9 okt, Frimärksauktioner i Åhus AB
– Katalog till auktion nr 104, 7-8 okt, Engers frimerker, Oslo
– Inbjudan till frimärks- och vykortsmässa 25 sept i Huskvarna
– SFF, nyhetsbrev augusti, protokoll mm.
– ABB Frimärksklubb, inbjudan till Mälardalsträffen 1 okt i Västerås
– Philea tar emot objekt till kvalitetsauktionen 19 nov i Stockholm
– Inbjudan till Pekingträffen 8 Okt i Norrköping
– Borlänge Frimärks- och Vykortsförening, inbjudan till Bergslagsträff 22 okt
– Arboga Frimärksklubb, program hösten 2011
– Ystad Filatelistförening, Frimärks- och vykortsauktion 24 september
– Skara Filatelistförening, frimärksauktion 24 september
– Skara Filatelistförening, vykortsauktion 1 okt
– Frimärksauktioner i Göteborg AB, frimärksauktion 29 okt
D) Auktionskommittéen
– Klubben har köpt in ett större parti frimärken
E) Utställning i bibliotekets skyltfönster och extra träffar under verksamhetsåret
– Roland Pettersson bokar tid för utställningen
– Lindesbergs FK inbjuds till en träff 22 nov kl 18.30 i Sveasalongen. Auktion, försäljning m.m.
F)  Beslut angående namnändring på klubben
– Enligt beslut på mötet 2011-04-12 skall klubben i fortsättningen heta Fagersta Frimärks- och Vykortsklubb.
G) Nyttjande av betald årsavgift till föreningen
– Beslutades att ett belopp motsvarande medlemsavgiften får användas som betalning vid klubbens auktioner samt till inköp av klubbens material
H) Övriga frågor (inga)                 .

§ 12
Närvarolotteri:
Nr 26  fick ett stämplat märke Ringtyp, 5 öre, grön.
Nr 19  fick ett stämplat märke Tjänste, 4 öre, grå.
Nr 11  fick ett stämplat märke Tjänste, 10 öre, röd.

§ 13
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet pågick försäljning av frimärken.
Därefter bjöds på kaffe och smörgåstårta.

Fagersta 2011-09-13
Vid protokollet:
Walter Münger
Justeras:
Roland Knutsson
Roland Pettersson

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 8, 2011-04-12.

(inlagt 13 april 2011)

Närvarande:
Hans Lindfors, Ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger (9 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.

§ 4
Post till föreningen.
Info från Postmuseum.
Auktionskatalog, Lindesbergs Frimärksklubb, Bergslagsträffen 16 april 2011.

§ 5
Rapporter.
Klubben besökte Lindesbergs Frimärksklubb. Det var en trevlig kväll med bl a auktion, lotteri och förtäring. Vi hälsar Lindesbergs Frimärksklubb väkommen till motsvarande möte i Fagersta i höst.
R. Knutsson rapporterade att Lars-Owe Karmeborg besökte Alfaskolan, klass 5, ett uppskattat initiativ.
Mälardalsträffen i Västerås besöktes. Höstens Mälardalsträff blir på samma ställe redan
1 oktober.
R. Knutsson var på Samlarmässan i Enköping. Trevligt tillställe, ca 1200 närvarande.

§ 6
Övriga frågor.
Mötet beslutade ett tillägg till klubbnamnet. Klubben skall i fortsättningen heta Fagersta Frimärks- och Vykortsklubb. Detta skall bekräftas på nästa årsmöte. Förslag framfördes att nästa år bjuda på medlemsavgiften. Diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte inför årsmötet.
Axel Andersen efterlyser två stämplade märken: Polen nr 3189 och Sovjet nr 4626.

§ 7
Närvarolotteri
Nr  26:  Postfriskt häfte Smakrikt.
Nr  11:  Postfrisk serie China, hantverk, 5 märken.
Nr    1:  Stämplat märke nr 277, Gustav V, profil höger, typ II, 25 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Före kaffepausen avhölls en auktion.

Fagersta 2011-04-12
Vid protokollet:

Justeras:

Walter Münger (sekreterare)

Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 7, 2011-03-08

(inlagt tisdag 8 mars 2011)

Närvarande:
Hans Lindfors, Ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger
(9 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föregående mötets protokoll.
Samlarmässan 2 april i Enköping: Affischer delades ut.
Möte i Lindesberg 15/3. Samåkning i två bilar, Hans Lindfors och Roland Knutsson. De meddelar avgångstiden per telefon till berörda.
Mälardalsträffen 19 mars i Västerås. Troligen en bil.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Nyhetsbrev mars 2011. Protokoll nr 2011-001 och 002.
Engers Frimärken: Auktion den 19 mars i Oslo.
Frimärksauktioner i Åhus HB: Vårauktion den 20 mars.
Norrorts Frimärksförening: Inbjudan till samlarmarknad 12/3 i Näsby Park Centrum.
Ny tidning: Skillingtrycket Svensk Filateli, några provex delades ut.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommitté: En hel del material har sålts via Tradera.
Roland Knutsson: Efterlyser medlemmarnas samlingsområden för att kunna
köpa in ett parti med rätt material.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteri
Nr  16:  Postfriskt häfte Smakrikt.
Nr    8:  Stämplat nr 187 Gustaf V, profil vänster, 35 öre violettkarmin.
Nr  15:  Stämplat nr 1602 Nationalparker II, 4.10.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2011-03-08

Vid protokollet:

Justeras:

Walter Münger (sekreterare)

Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 6, 2011-02-08.

(inlagt torsdag 10/2 2011)

Närvarande:
Axel Andersen, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger.
(11 st).

§ 1
Jan-Åke Lindberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 2a
Jan-Åke Lindberg valdes till mötets ordförande.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Klubben är inbjuden till Lindesberg 15/3. Samåkning bestäms vid nästa möte.
Visning av vykort skall ske efter ev namnbyte av klubben. Förslagsvis på Hembygdsgården i oktober.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Styrelseprotokoll 2010-010 och 2010-011. Nyhetsbrev januari 2011.
Kort för anmälan av nya medlemmar.
Köpings Filatelistförening: Protokoll från Mälardalsträffen 23/10-2010.
Fagersta Kommun: Blankett för föreningsuppgifter, sportlovet och föreningsbidrag.
Västerås Postterminal: Beklagar den felaktiga frankeringen och sänder två häften ersättningsmaterial. Beslutades att använda dessa som priser till närvarolotteriet.
AB Philea: Tar emot objekt till kvalitetsauktionen 14/5.
Nordhallands Filatelistförening: Auktion 19/3 i Kungsbacka.
Skivaryd 2011: Nationell frimärks- och vykortsutställning i Skillingaryd 8-10/4.
Floby Filatelistföreing: Sammlarmässa i Falköping 5/3.
Frivy 2011: Frimärks- & vykortsmässa 25/9.
Info om hemsidor:
www.jkppf.se   Jönköpings Posthistoriska Förenings hemsida.
www.collecting-concept.se   Säljer pärmar, pastfickor mm.
www.tradera.se   Västgöta Filateli har auktioner som avslutas varje tisdagskväll.
Signatur: kjellwing

§ 5
Rapporter.
Roland Pettersson och Jan Rindberg-Isacsson har beställt bord till Mälardalsträffen.
Auktionskommitén: Gammal gruvkarta lämnas över till Norbergs hembygdsförening.

§ 6
Övriga frågor.
Axel Andersen efterlyser information från styrelsen om förfalskningar och avarter. Roland Knutsson påminner om klubbens rikhaltiga litteratur där man kan hitta svar på dessa frågor. Mats Back vet mycket om avarter.

§ 7
Närvarolotteri
Nr    6:  Stämplat frimärke nr 82, Gustaf V i medaljong 10 öre.
Nr  65:  Stämplat frimärke nr 168, Postemblem, 1 kr.
Nr  44:  Stämplat frimärke nr 251, Postverket 300 år, 30 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Före kaffepausen avhölls en liten auktion.

Fagersta 2011-02-08
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Jan-Åke Lindberg (mötets ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 5, 2011-01-11.

Inlagt torsdag 13 januari 2011
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen,
Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Jan Rindberg-Isacsson,
Walter Münger, (10 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av förra mötets protokoll.
Ingenting aktuellt.

§ 4
Post till föreningen.
Nytt nr1 från Postmuseum.
Postmuseum: Invigning av ett nytt utställningsrum. Inbjudan till mingel och vernissage torsdagen den 27 januari 2011.

§ 5
Rapporter.
Ingenting aktuellt.

§ 6
Övriga frågor.
En dam har en samling vykort för visning. Beslut vid nästa möte då vi troligen behöver en större lokal för detta.
Inbjudan till dagens möte sändes med filatelistisk stämpling. Tyvärr har Västerås Postcenter åter missad detta och kört försändelserna genom stämplingsmaskinen. Breven satt ihop med en gummisnodd och översta brevet hade en grön etikett ”filatelistisk stämpling”. Bedrövligt.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 44:   Stämplat par nr 324, Bellman + nr 192 Gustaf V profil vänster.
Medlem nr   6:   Stämplat nr 255, Postverket 300 år.
Medlem nr 48:   Postfrisk sats tryckeri, Kina.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter kaffepausen pågick försäljning av album, både nya och begagnade, delvis med visirblad och frimärken.

Fagersta 2011-01-11
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 4, 2010-12-14.

Inlagt tisdag 21 december 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Walter Münger, (8 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av förra mötets protokoll.
Inget aktuellt.

§ 4
Post till föreningen.
Eslövs Frimärks- & Vykortsklubb: Inbjudan till regional utställning ESLÖVIA 2011
1-2 oktober 2011.
SSK – Skivaryd Samlarklubb: Inbjudan till nationell frimärks- och vykortsutställning
i Skillingaryd 8-10 april 2011.
SFF: Nyhetsbrev november 2010, protokoll 2010-005 – 2010-009, anmälningskort till medlemskap i SFF.
SFU: Inbjudan till informationsdag i PR, 5 febr 2011 i Kungsbacka.
Enköpings filatelistförening: Inbjudan till samlarmässan 2 april 2011.

§ 5
Rapporter.
Lars-Owe Karmeborg hade ett möte med ungdomarna på Alfaskolan.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 15:  FDC Danmark, Europa 2009.
Medlem nr   7:  Stämplat nr 1646, 40 kr.
Medlem nr 65:  Stämplat nr 192, Gustav V, profil vänster (återlämnat till nästa lotteri).

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Före kaffepausen såldes några album med frimärken.

Fagersta 2010-12-14
Vid protokollet:                  Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 3, 2010-11-09

Inlagt onsdag 17 november 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av förra mötets protokoll.
Ev tillägg till klubbnamnet (förslag: Fagersta Frimärks- och Vykortsklubb) skall diskuteras vid säsongens sista möte, ev beslut vid nästa årsmöte.
Ev gemensamma möten med Lindesberg: Auktionskommittéen skall ta kontakt för ev gemensamt möte nästa vår.

§ 4
Post till föreningen.
Swestamp, Farsta, auktion 28/11.
Philea, Stockholm, auktion 20/11.
SFF: Talonger för fyra gratisannonser i Filatelisten.

§ 5 Rapporter.
Auktionskommittén har köpt in ett parti för försäljning.
Roland Pettersson ställer ut vykort på biblioteket den 29/11.
Ett 20-tal av postens startpaket skall inhandlas till ungdomsverksamheten.
Lars-Owe Karmeborg överlämnade ett antal tidningsurklipp till vårt arkiv.

§ 6 Övriga frågor.

§ 7 Närvarolotteriet.
Medlem nr 44: Postfriskt häfte EFTA, 70 öre.
Medlem nr 17: Ostämplat sats NRBULGARIA.
Medlem nr 11: Ostämplade: Linné 15 öre, brun, 4-sid.+ Lilla riksvapnet 4 öre, lila +
tvåfärgat siffertyp 4 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet pågick auktion av frimärken och album.

Fagersta 2010-11-09
Vid protokollet:                     Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 2, 2010-10-12

Inlagt fredag 15 oktober 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Jan-Åke Lindberg,  Roland Pettersson, Walter Münger, (8 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Vår mångåriga medlem Erkki Aho har gått bort och hedrades med en tyst minut.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Mälardalsträffen och Avestamässan den 23/10. Troligen inga deltagare från oss.
Ev gemensamma möten med Lindesberg diskuteras vid Kopparbergsträffen den 1 november. För samåkning kontakta Hans Lindfors.

§ 4
Post till föreningen.
ABB Frimärksklubb har auktion den 29 oktober.
Kommunen efterlyser aktiviteter från föreningar på höstlovet vecka 44. Diskuteras inom auktionskommittén.
Engers frimerker i Oslo har auktion 22 – 23 oktober.
Nya Michelkataloger för Europa finns att låna.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Nytt material har inkommit till försäljning.
Tandningsmätare, pincetter och förstoringsglas har inköps till ungdomsverksamheten.
Utställning på bibliotekets skyltfönster finns fram till 18 oktober.
Roland Pettersson sålde vykort mm på en mässa i Valbo.

§ 6
Övriga frågor.
Ett tillägg till föreningsnamnet diskuterades, t ex Fagersta Frimärks- och Vykortsförening.
Bör utredas vidare även med tanke på ev stadgeändring.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr  26: Stämplat Tre Kronor, 60 öre, rödkarmin.
Medlem nr    4: Ostämplat Nya Sverigeminnet, 4-sidiga,  5 öre grön, 15 öre brun, 30 öre blå. .
Medlem nr  65: Postfriskt Danmark Europa 2009, 5.50 + 8.00 kr.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2010-10-12
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs årsmöte 2010-09-14

Inlagt onsdag 22 september 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger (11 st)

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Mötets behöriga utlysande samt förslag till dagordning godkändes (Bilaga 1).

§ 3
Till ordföranden för årsmötet valdes Hans Lindfors och till sekreterare Walter Münger.

§ 4
Mats Back och Sten Granqvist valdes som rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll.

§ 5
Föredragande av handlingar:
A)    Verksamhetsberättelse (Bilaga 2).
B)    Kassörens redogörelse (Bilaga 3).
C)    Revisionsberättelse (Bilaga 4).
D)    Cirkulationsföreståndarens rapport (Bilaga 5)

§ 6
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 – 2010.

§ 7
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2010-2011, (Bilaga 6), godkändes och årsavgift beslutades oförändrat, d.v.s 100 kr för vuxen och 25 kr för junior under 18 år, med ett maximalt belopp av 200 kr/familj.

§ 8
Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle utgå.

§ 9
Val av ledamöter:
A)    3 st Styrelseledamöter, 2 år:                     Mats Back (omval).
Sten Granqvist (omval).
Roland Knutsson
2 Styrelsesuppleanter, 1 år                      Jan-Åke Lindberg (omval).
Jan Rindberg-Isacsson (omval).
B)    Revisor, 1 år                                 Lars-Owe Karmeborg (omval).
Revisorssuppleant, 1 år                          Sven-Åke Karlsson (omval)
C)    2 st Valberedningsledamöter, 1 år          Roland Pettersson (omval).
Roland Knutsson (omval).

§ 10
Fastställande av mötesdagar, motioner och övriga ärenden.
Förslag till mötesdagar 2010 – 2011 godkändes (Bilaga 7).

Slut stadgeenliga årsmötespunkter

§ 11
Övriga ärenden:
A)    Protokoll från aprilmötet genomgicks.
Uppföljningar:
Gemensamma möten med Lindesberg. Punkten kvarstår till nästa möte                    efter diskussioner med Lindesberg.
Ungdomsverksamhet vid Alfaskolan. Lars-Owe fortsätter med möten (1 gång/termin)
Klubben tillhandahåller märken, pincetter och förstoringsglas. Se även punkten inkommande post nedan.
B)    Post till klubben under sommaruppehåll.
–    Köpings Filatelist-Förening inbjuder till Mälardalsträffen den 23 oktober 2010. (På samma datum arrangeras Avestamässan. Deltagande och samåkning diskuteras vid nästa möte).
–    Alfaskolan, klass 4, tackar med ett trevligt brev för Lars-Owe Karmeborgs besök i skolan och hoppas på ett fortsatt samarbete.
–    Ystad Filatelistförening. Katalog till auktion den 25 september 2010.
–    Från SFF har kommit:
Nyhetsbrev augusti 2010.
Protokoll förda vid sammanträden med interimsstyrelsen.
Protokoll fört vid SFF:s kongress i Eksjö 10-11 2010.
Protokoll förda vid sammanträde med SFF:s Förbundsstyrelse maj-augusti 2010.
Kort för rabatterat medlemskap 2010-2011.
–    Atlas Häftes AB inbjuder till häftesauktion den 22 september 2010
–    Frimärkscentrum i Växjö inbjuder till auktion den 19 september 2010 i Kristianstad.
–    AB Philea tar emot objekt till kvalitetsauktionen den 20 november 2010.
–    Sveriges Frimärksungdom inbjuder till Euro-Phila 2010 & Frimung 2010, stor internationell frimärksutställning i samband med Frimärkets Dag 2-3 oktober i Hägerstensåsens medborgarhus.
–    SFF i Norrköping inbjuder till samlarmässan Pekingträffen den 9 oktober 2010.
–    Jönköpings Posthistoriska Förening inbjuder till Frimärks- och Vykortsmässa den 26 september 2010 i Huskvarna Folkets Park.
–    Frimärksauktioner i Åhus AB. Katalog till Auktion den 26 september 2010.
–    Avia Eksjö säljer ett dataprogram för föreningsadministration.

C)    Nya medlemmar: Tommy Andersson invaldes som ny medlem.
D)    Auktionskommittén håller på med en litteraturförteckning, ett ganska omfattande arbete då mycket litteratur har tillkommit. Lars-Owe Karmefors kommer att få frimärken till försäljning via klubbens auktionsverksamhet.

E)    Övriga frågor:
–    En utställning skall anordnas i ett av bibliotekets skyltfönster. Roland Pettersson bokar tid. Klubben tillhandahåller utställningsmaterial.

§ 12
Närvarolotteri:
Nr 48  fick ett postfriskt märke GVI Adolf, 25 öre, blekt huvud.
Nr 65  fick ett postfriskt märke Tre koronor, orange 1 kr.
Nr 16  fick ett postrisk märke 5 öre siffer, röd, 3-sid. vinkelskuret.

§ 13

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet pågick försäljning av frimärken och album.
Därefter bjöds på kaffe och smörgåstårta.

Fagersta 2010-09-14
Vid protokollet:        Justeras:

………………………        …………………….           ………………………

Walter Münger        Mats Back                           Sten Granqvist

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 8, 2010-04-13.

Inlagt torsdag 6 maj
Närvarande: Hans Lindfors, Ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg. Sven Åke Karlsson, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Bergslagsträffen 1 maj (ändrat datum) i Lindesberg: Samåkning, klubben hyr två bord.
Mälardalsträffen 17 april i Eskilstuna: Samåkning.

§ 4
Post till föreningen.
Fagersta Kommun: Inbjudan till föreningsträff.
Helsingsborgs Utställningar: Två fribiljetter till FriMynt 2010, 36:e Int. Frimärks- och myntmässa 17 april.
Filateli F:a Frans Renmarker: Auktioner lördagen 1 maj och lördagen 29 maj i Åhaga, Borås.

§ 5
Rapporter.

§ 6
Övriga frågor.
Ev möte med Lindesberg: Diskuteras vidare så att ett förslag kan läggas fram vid nästa årsmöte.

§ 7
Närvarolotteri
Nr  26:  6-block Allmogebåtar, postfriskt.r 275A, 279, 242A.
Nr  16:  Stämplat märke Hällristningar, 95 öre.
Nr    8:  3 stämplade märken, Gustav V, profil vänster, 5 öre + 25 öre, 25 öre riksdagen 500 år.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2010-04-13
Vid protokollet:                           Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 7, 2010-03-09.

Inlagt onsdag 10 mars 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, Ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger
(10 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Samlarmässan 10 april i Enköping: Affischer delades ut.
Bergslagsträffen 1 maj (ändrat datum) i Lindesberg: Bordläggs till nästa möte.
Mälardalsträffen 17 april i Eskilstuna: Bordläggs till nästa möte

§ 4
Post till föreningen.
Engers Frimärken: Auktion den 19-20 mars i Oslo.
Frimärksauktioner i Åhus HB: Vårauktion den 21 mars.
Arvika Filatelistklubb: Auktion lördag 20 mars.
Eric Johansson, Trollhättan: Frimärks- och vykortsauktion den 13 mars.
AB Philea, Stockholm: Auktion onsdag 17 mars. Redovisning av februariauktionen.
SFF: Nyhetsbrev jan-mars. Protokoll från interimsstyrelsen. Underlag till förbundskongressen 10-11 april i Eksjö.
SFF: Anmälan Frimärkets Dag (klubben deltar ej).
Posten Frimärken: Frimärksåret 2010, förhandsinformation.

§ 5
Rapporter.

§ 6
Övriga frågor.
Album och frimärksklipp till ungdomsverksamheten mottages tacksamt.

§ 7
Närvarolotteri
Nr 48: Stämplade märken Facit nr 275A, 279, 242A.
Nr 16: Postfriskt häfte äldre städer.
Nr 65: Postfriskt häfte Fjället, 35 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet avhölls en auktion med bl a provhäften och Visirblad.

Fagersta 2010-03-09
Vid protokollet:    Justeras:

Walter Münger (sekreterare)    Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 6, 2010-02-09.

Inlagt torsdag 11 februari 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger.
(12 st).

§ 1
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Lars-Owe Karmeborg besökte en 4:e klass i Alfaskolan och berättade om frimärken samt lämnade frimärksklipp. Besöket var mycket uppskattat och skall följas upp med ytterliggare besök. Klubben skall bidra med insticksalbum och mera frimärksklipp.

§ 4
Post till föreningen.
Philea lämnade slutredovisning av januariauktionen.
Philea inbjuder till nästa auktion den 17/2.
Suomen Filateliapalvelu Oy lämnade slutredovisning av sin auktion.
Fagersta kommun önskar föreningsuppgifter, lämnas till sekreteraren.
Fagersta kommun informerar om föreningsarkivet. Kan vara intressant för oss längre fram.
SFF: Inbjudan till kongressen i Eksjö. Motioner finns att läsa på SFF:s hemsida.

§ 5
Rapporter.
Roland Knutsson träffade Uno Svensson från Lindesberg. De funderar om man kunde ha ett par gemensamma möten i Fagersta resp. Lindesberg. Frågan skall följas upp. Bl.a. krävs någon aktivitet utöver det vanliga mötet samt troligen större lokal.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteri
Nr    1:  Stämplat frimärke Hällristningar, 95 öre.
Nr  15:  Postfriskt block ur häfte  Fornnordisk mytologi 1981.
Nr  44:  Postfriskt häfte Fjället, 35 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Före kaffepausen avhölls en liten auktion.

Fagersta 2010-02-09
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 5, 2010-01-12.

Inlagt onsdag 13 januari 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Sven-Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, (12 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Lars-Owe Karmeborg har en kontaktperson på Alfaskolan. De skall dra igång någon aktivitet med en klass i årskurs 6. Klubben lovade att hjälpa till vid behov.

§ 4
Post till föreningen.
Stockholms Filatelistförening har auktion den 6-7 februari i Postmuseum.
Posten Frimärken upphör med gratisabonnemang till frimärksklubbar. Beklagligt.
God Jul och Gott Nytt År önskar Christer Karlsson Och Mats Carlstedt som nås på www. posthistoria.se.
Floby Filatelistförening inbjuder till samlarmässa lördagen den 6 mars i Falköping.
Västgöta Filateli finns på samlarmässa i Falköping.
Philea har auktion den 20/1.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Försäljningar pågår.

§ 6
Övriga frågor.
Ev skall försäljningsbord hyras vid Bergslagsträffen i Lindesberg i april. Uppföljning senare.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 44:   2 ex Gustav III, stämplat + memory.
Medlem nr 16:   Frimärkshäfte Tryckerikonsten i Sverige 500 år, 1.65.
Medlem nr 26:   Frimärkshäfte Europa, 70 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter kaffepausen avhölls en liten auktion.

Fagersta 2010-01-12
Vid protokollet:Justeras:

Walter Münger (sekreterare) Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 4, 2009-12-08.

Inlagt onsdag 9 december 2009
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven-Åke Karlsson,
Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, (13 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Kontakter med skolan, uppföljning senare.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Protokoll från SFF:s extra förbundskongress. Nyhetsbrev okt 09. Brev från valberedningen.
Förfrågning om lantbrevstämplar till nya FACIT POSTAL.
Enköpings Filatelistförening: Inbjudan till samlarmässan april 2010, följes upp vid senare möten.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Flera auktioner pågår.

§ 6
Övriga frågor.
Några ex av boken om den gula treskillingen finns till salu.
En del förstadagsbrev kommer att säljas vid kommande klubbauktioner.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr   4:   Block Musik i Sverige, postfriskt.
Medlem nr   8:   Frimärkshäfte Julpost 1987.
Medlem nr 15:   Frimärkshäfte Fjället.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Före kaffepausen avhölls en auktion med album och frimärken.
Kvällens möte startade redan kl. 18.00 med bytesverksamhet.

Fagersta 2009-12-08
Vid protokollet:
Justeras:

Walter Münger (sekreterare)  Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 3, 2009-11-10.

Inlagt torsdag 12 november 2009
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Pressmeddelande, nyhetsbrev från personalen, reklam för nya medlemmar.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Försäljning pågår via flera auktionsföretag.
Roland Pettersson rapporterade från häftessamlarnas möte.
Utställningen i Bibliotekets skyltfönster är nedplockat. Tre av klubbens medlemmar var närvarande första dagen och delade ut frimärksklipp till ungdomar. Det diskuterades hur vi skulle gå vidare för att få ungdomar som medlemmar. Lars-Owe Karmeborg skall kontakta någon lärare för att undersöka om ev aktiviteter i skolan.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 36: Postens mapp Konst på frimärken (3 blad).
Medlem nr 16: Häfte 70 öre, gul, EFTA.
Medlem nr   8: Vykort Gula Treskillingen, stämplat Kopparberg + memory.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2009-11-10
Vid protokollet:                           Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 2, 2009-10-13

Inlagt onsdag 14 oktober 2009
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Mälardalsträffen den 24/10 i Örebro, Avestamässan 24/10. Anmälan till Hans Lindfors eller Roland Knutsson för samåkning.
Även Kopparbergsträffen den 2/11 skall  besökas. Anmälan för samåkning lika ovan.
Den 24/10 har även häftessamlarna ett möte i Oxelösund. Intresserade kan kontakta Roland Pettersson för samåkning.
Bibliotekets skyltfönster är bokad från måndagen den 26/10 och två veckor framåt. Roland Pettersson meddelar att skolan är ledig första veckan och har aktiviteter tisdagen den 27/10 i biblioteket, tid kl 13-15. Klubben skall närvara och bidrar även med en låda frimärksklipp som medlemmarna har lämnat. Sammanställning av utställningsmaterial och fördelning av frimärksklipp i påsar sker torsdagen den 15/10 i auktionslokalen.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Styrelseprotokoll S184 och S185, nyhetsbrev september/oktober –09, pressmeddelande och information om ”Vägen framåt”.
Engers frimerker: Auktion 23/24 oktober i Oslo.
Jönköpings Posthistoriska Förening: Inbjudan till frimärks- och vykortsmässa söndag 25/10.
Facit special 2010 har inköpts och finns för utlåning.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: En post auktionsmaterial såldes på Tradera. Endast 17 objekt av 206 är kvar. Försäljningen fortsätter.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr  17: Ostämplat sats Svenska konstnärer i Paris + memory.
Medlem nr  11: Ostämplat häfte Fjället + memory.
Medlem nr  15: Ostämplat 5 kr flicka av Carl Larsson + memory.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2009-10-13
Vid protokollet:                           Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs årsmöte 2009-09-08

Inlagt måndag 21 september 2009
Närvarande:
Hans Lindfors, Erkki Aho, Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven-Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Jan Rindberg-Isacsson, Roland Pettersson, Walter Münger (14 st)

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Mötets behöriga utlysande samt förslag till dagordning godkändes (Bilaga 1).

§ 3
Till ordföranden för årsmötet valdes Hans Lindfors och till sekreterare Walter Münger.

§ 4
Roland Knutsson och Roland Pettersson valdes som rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll.

§ 5
Föredragande av handlingar:
A) Verksamhetsberättelse (Bilaga 2).
B) Kassörens redogörelse (Bilaga 3).
C) Revisionsberättelse (Bilaga 4).
D) Cirkulationsföreståndarens rapport (Bilaga 5).

§ 6
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 – 2009.

§ 7
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2009-2010, se bilaga 6, godkändes och årsavgift beslutades oförändrat, d.v.s 100 kr för vuxen och 25 kr för junior under 18 år, med ett maximalt belopp av 200 kr/familj.

§ 8
Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle utgå.

§ 9
Val av ledamöter:
A) 3 st Styrelseledamöter, 2 år:         Hans Lindfors (omval).
Walter Münger (omval).
2 Styrelsesuppleanter, 1 år            Jan-Åke Lindberg (omval).
Jan Rindberg-Isacsson (omval).
B) Revisor, 1 år                                 Lars-Owe Karmeborg.
C) Revisorssuppleant, 1 år                 Sven-Åke Karlsson.
D) 2 st Valberedningsledamöter, 1 år  Roland Knutsson (omval).
Roland Pettersson (omval).

§ 10
Fastställande av mötesdagar, motioner och övriga ärenden.
Förslag till mötesdagar 2009 – 2010 godkändes (Bilaga 7).
Slut stadgeenliga årsmötespunkter

§ 11
Övriga ärenden:
A) Protokoll från aprilmötet genomgicks.
B) Post till klubben under sommaruppehåll.
– Örebro Filatelistförening inbjuder till Mälardalsträffen den 24 oktober 2009. (På samma datum arrangeras Avestamässan). Deltagande diskuteras vid nästa möte.
– Frimärkscentrum i Växjö har auktion den 19 september.
– Protokoll finns från senaste representantskapsmöte vid Mälardalsträffen i Arboga den 18 april.
– Arbetsförmedlingen i Fagersta informerar om möjligheten att få en medhjälpare till verksamheten, utan kostnad. Läggs till handlingarna.
– Från SFF har kommit:
Nyhetsbrev juni/juli –2009.
Styrelseprotokoll S-182 och S-183.
Inbjudan till extrakongressen 10 oktober 2009.
Pressmeddelande och information om ”Vägen framåt”.
Rabatterbjudande för tre nummer av Filatelisten.
Information om två regionala utställningar ”KUNGsfrim 10” och ”philKUNG 10” 17-18 april 2010 i Kungsbacka.
C) Nya medlemmar: –
D) Auktionskommittén håller på med en stor samling som skall säljas. Om möjligt skall vid nästa möte utställningsmaterial samt en litteraturförteckning visas.
E) Övriga frågor:
– En utställning skall anordnas i ett av bibliotekets skyltfönster. Roland Pettersson bokar tid.
– Möjlighet att ställa en plocklåda eller kuvert med frimärksklipp vid bibliotekets ungdomsavdelning diskuteras. Roland Pettersson skall undersöka detta med bibliotekets personal. Medlemmarna anmodas att ta med material till nästa möte.
– På decembermötet skall ett försök med en speciell byteskväll göras. Lokalen öppnas 18.00. Klubbmöte som vanligt 18.30.

§ 12
Närvarolotteri:
Nr 16  fick ett postfriskt block svensk bilhistoria.
Nr 11  fick ett postfriskt häfte Fjället (H 188).
Nr 36  fick ett stämplat märke Hällristningar 95 öre, nr 466.

§ 13
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet avhölls en auktion samt försäljning av album och Visirblad.
Därefter bjöds på kaffe och smörgåstårta.

Fagersta 2009-09-08
Vid protokollet:        Justeras:

………………………        …………………….           ………………………

Walter Münger        Roland Knutsson       Roland Pettersson

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 8, 2009-04-21.

Inlagt onsdag 23 september 2009
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Walter Münger
(10 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat,

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.

§ 4
Post till föreningen.
Lindesbergs Frimärksklubb: Inbjudan till Bergslagsträffen lördag 25/4.
Örebro Filatelistförening: Förhandsinformation om höstens Bergslagsträff 24/10.
Fagersta Kommun: Inbjudan till föreningsträff 22/4.
SFF: Anmälan till Frimärkets Dag, nyhetsbrev mars-april, vädjan att betala för fortsatt medlemskap, protokoll S-180.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommitté: Några partier håller vi på att sälja via nätet.
8 medlemmar besökte besökte NorrPhil 2009 i Täby.
Roland Pettersson var på häftessamlarnas möte där bl a ett föredrag om förfalskade moderna frimärken hölls. En sammanfattning finns att lägga i arkivet.
Roland Pettersson: Ett kulturarrangemang hålls nu på lördag i Liljanhuset. R.P. skall ställa ut material om Strömsholms kanal.

§ 6
Övriga frågor.
Roland Knutsson: Lindesbergs  Frimärksklubb funderar på samåkning till Borås 2010.
Axel Andersen: Mats Back borde få ersättning för arbetet med att sälja material via nätet.
Mats Back: Ordna bytesdagar/kvällar för klubbens medlemmar.
Frågorna skall diskuteras vid styrelsemötet inför årsmötet.

§ 7
Närvarolotteri
Nr  11:  Postfriskt häfte Europa 70 öre.
Nr  26:  Postfriskt häfte Fjället 35 öre.
Nr  36:  Brev kungajubileet 1948.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet avhölls en auktion med album och Visirblad.

Fagersta 2009-04-21
Vid protokollet:Justeras:

Walter Münger (sekreterare) Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 7, 2009-03-10.

Inlagt måndag 21 september 2009
Närvarande:
Hans Lindfors, Ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger
(12 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat,

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
NorrPhil 2009: Beslutades att klubben arrangerar en resa den 28 mars. Preliminärt anmälde sig 8 deltagare. Mats Back och/eller Hans Lindfors håller kontakt med de anmälda om tider osv.

§ 4
Post till föreningen.
CL Frimärken: Reklam om kataloger mm.
Engers Frimärken: Auktion den 20-21 mars i Oslo.
Frimärksauktioner i Åhus HB: Auktion den 22 mars.

§ 5
Rapporter.
Roland Knutsson: Tre Kronor Frimärken Karlstad har bra auktioner.
Roland Pettersson var på en mässa med vykort och frimärken i Eskilstuna, trevlig tillställning.
Sten och Hans besökte en dam som ev vill sälja en frimärkssamling postfriskt. Klubben kan ombesörja en försäljning via nätet.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteri
Nr  44:  Postfriskt häfte Fjället, 35 öre.
Nr  48:  Postens mapp med två block konst.
Nr  36:  Postfriskt häfte Europa 86, 2.90.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet avhölls en auktion med album och Visirblad.

Fagersta 2009-03-10
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 6, 2009–02–10.

Inlagt 11/3 2009
Närvarande: Axel Andersen, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Walter Münger. (9 st).

§ 1
Mötets öppnande. Som mötets ordförande valdes Jan-Åke Lindberg.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
NorrPhil 2009: Beslutades att klubben arrangerar en resa. Anmälan om deltagande görs vid marsmötet.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Nyhetsbrev januari-februari 2009. Styrelseprotokoll S-177 – S-179. Erbjudande om köp av DVD-skivor, beslut tas vid nästa möte.
Arboga Frimärksklubb: Inbjudan till Mälardalsträffen 18/4. Beslut om deltagande tas vid nästa möte.
Fagersta Kommun: Inbjudan till hälsoveckan, sportlov mm. Läggs till handlingarna. Föreningsuppgifter lämnas av sekreteraren.
NorrPhil: Utställningsinformation (något torftig, inga uppgifter om öppettider eller inträdesavgifter).

§ 5
Rapporter.
Roland Knutsson tittar på ett erbjudande om köp av bland annat pärmar med visirblad.

§ 6
Övriga frågor.
Roland Pettersson berättade om Strömsholms kanal och visade en vykortsutställning.

§ 7
Närvarolotteri
Nr    4:  Stämplat fyrblock 2.10, Frimärkets dag 86.
Nr  44:  Postfriskt häfte Europa, 70 öre.
Nr    7:  Postfriskt häfte Fjället, 35 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2009-02-10
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Jan-Åke Lindberg (ordförande)

Ett vykort som passar bra i en samling om Strömsholms kanal.

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 5, 2009-01-13.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Sven-Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, (13 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Ingenting fanns att följa upp.

§ 4
Post till föreningen.
Floby Filatelistförening: Inbjudan till samlarmässa 7/3 2009 i Falköping.
Jönköpings Filatelistförening: Inbjudan till INECOPIA 2009, nationell och regional utställning för vykortssamlingar och litteratur, 5-6/9 2009 i Huskvarna.
AVIA, Eksjö: Dataprogram för föreningsadministration.
Stockholms Filatelistförening: Frimärksauktion 7-8/2 2009, Postmuseum.
Eksjö Filatelistklubb: E-post med ansökan om posthistorisk material från Eksjö (utskrift av E-postbrevet finns kvar hos sekreteraren)..

§ 5
Rapporter.
Roland Pettersson har gjort en samling med vykort över Strömsholms kanal.
Lodjursmärket lodjur, 12 kr, finns i nyutgåva med annan tandning.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 17:   1 postfriskt häfte EFTA, 70 öre.
Medlem nr   1:   1 postfriskt häfte svenskt näringsliv, 70 öre.
Medlem nr 26:   1 vykort, gula treskillingen , stämplat Kopparberg  13/7 2007.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter kaffepausen avhölls en auktion med album och frimärken.

Fagersta 2009-01-13
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 4, 2008-12-09.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Roger Eriksson, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av förra mötets protokoll.
Ingenting fanns att följa upp.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Nyhetsbrev okt/nov 08. Styrelseprotokoll S-176.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Överblivet material från tidigare auktioner läggs ut på Tradera.
Roger Eriksson och Roland Knutsson besökte Uno Svensson för en bytesträff.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 17: 3 stämplade Hällristningar, 95 öre violett.
Medlem nr   1: 2 postfriska block Kulturutbyte Sverige-Frankrike, Svenska konstnärer i Paris.
Medlem nr 15: 1 postfriskt block Svensk Bilhistoria.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Före kaffepausen avhölls en auktion med album och frimärken.

Fagersta 2008-12-09
Vid protokollet:                   Justeras:

Walter Münger (sekreterare) Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 3, 2008-11-11.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Jan Rindberg-Isacsson, Roland Pettersson, Walter Münger (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.

§ 4
Post till föreningen.
Frimaerkkebutikken Köpenhamn: Inbjudan att handla på Internet.
Värnamo Filatelistförening: Upprop. Beslut se övriga frågor.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Inget nytt att rapportera.
Roland Pettersson rapporterade från häftessamlarnas möte i Lindköping.
Utställningen i Bibliotekets skyltfönster är nedplockat.
Lars-Owe Karmeborg berättade från en annan förening som lyckades med en liten annons per vecka under ett år samla ihop frimärken för 190.000 kr till att starta ett barnhem i Sydamerika.

§ 6
Övriga frågor.
Värnamo Filatelistföreningens upprop diskuterades. Det beslutades att den enskilde medlemmen själv besluter om ev bidrag och/eller ansöker om medlemskap i förbundet.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 17: Ett stämplat häfte hälsningsfrimärken 2.90 från 1993.
Medlem nr 11: Ett FDC höstfrukter.
Medlem nr 48: Ett postfrisk fyrblock höstfrukter.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Före kaffepausen avhölls en liten men livlig auktion med bl.a frimärksalbum.

Fagersta 2008-11-11
Vid protokollet:                           Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 2, 2008-10-14.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Erkki Aho, Axel Andersen, Roger Eriksson, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger, Gäst: Uno Svensson, Kopparberg (15 st).

Före ordinarie mötet kåserade Uno Svensson om färgnyanser, främst på ringtypsmärken.
En hel del åskådningsmaterial cirkulerade bland medlemmarna.

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av förra mötets protokoll.
Mälardalsträffen den 18/10 skall  besökas. Anmälan till Hans Lindfors eller Sten Granquist för samåkning.
Även Kopparbergsträffen den 3/11 skall  besökas. Anmälan för samåkning lika ovan.
Bibliotekets skyltfönster är bokad från måndagen den 27/10 och två veckor framåt. Roland Pettersson efterlyser utställningsmaterial.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Styrelseprotokoll S173, nyhetsbrev augusti/sept –08, inbjudan till utställare vid NorrPhil 2009, erbjudande om medlemskap i SFF.
Sveriges Frimärksungdom: Inbjudan till medlemskap.
Engers frimerker: Erbjudande till hembesök 27/11-2/12 i Sverige av inlämnare till auktion mars 2009 i Oslo.
Trollhättans Filatelistförening: Auktion 25 oktober 2008.
Frimärkscentrum Växjö: Auktion 25 oktober 2008.
Göta frimärken: Auktion 1 november 2008.
Facit 2009 samt supplement till Atlas häfteskatalogen finns för utlåning.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Inget nytt att rapportera.
Roland Pettersson och Jan Rindberg-Isacsson hade försäljningsbord vid vykortsmässan i Valbo. Bra skyltad, mycket folk.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr   4: Två begagnade insticksalbum
Medlem nr 48: Två begagnade insticksalbum
Medlem nr 26: Ett begagnat insticksalbum

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2008-10-14
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs årsmöte 2008-09-09

(inlagt 29 okt 2008)

Närvarande:
Hans Lindfors, Erkki Aho, Axel Andersen, Mats Back, Roger Eriksson, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Sven-Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Jan Rindberg-Isacsson, Roland Pettersson, Walter Münger (15 st)

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Mötets behöriga utlysande samt förslag till dagordning godkändes (Bilaga 1).

§ 3
Till ordföranden för årsmötet valdes Hans Lindfors och till sekreterare Walter Münger.

§ 4
Jan-Åke Lindberg och Gerhard Naujoks valdes som rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll.

§ 5
Föredragande av handlingar:
A) Verksamhetsberättelse (Bilaga 2).
B) Kassörens redogörelse (Bilaga 3).
C) Revisionsberättelse (Bilaga 4).
D) Cirkulationsföreståndarens berättelse (Bilaga 5).

§ 6
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 – 2008.

§ 7
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2008-2009, se bilaga 6, godkändes och årsavgift beslutades oförändrat, d.v.s 100 kr för vuxen och 25 kr för junior under 18 år, med ett maximalt belopp av 200 kr/familj.

§ 8
Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle utgå.

§ 9
Val av ledamöter:
A) 3 st Styrelseledamöter, 2 år:
Mats Back (omval).
Sten Granqvist (omval).
Erkki Aho (omval).
B) 2 Styrelsesuppleanter, 1 år
Jan-Åke Lindberg (omval).
Jan Rindberg-Isacsson (omval).
C) Revisor, 1 år
Sven-Åke Karlsson (omval).
D) Revisorssuppleant, 1 år
Lars-Owe Karmeborg (omval).
E) 2 st Valberedningsledamöter, 1 år
Roland Knutsson (omval).
Roland Pettersson (omval).

§ 10
Fastställande av mötesdagar, motioner och övriga ärenden.
Förslag till mötesdagar 2008 – 2009 godkändes (Bilaga 7).

Slut stadgeenliga årsmötespunkter

§ 11
Övriga ärenden:
A) Protokoll från aprilmötet genomgicks.
B) Nya medlemmar: –
C) Post till klubben under sommaruppehåll.
– Roland Pettersson tackar för uppvaktningen på hans 80-årsdag.
– AB Philea söker objekt till kommande auktioner i november och december.
– Jönköpings Posthistoriska Förening inbjuder till Frimärks- och Vykortsmässa FRIVY 2008 den 28 september i Huskvarna Folkets Park där även F:a Frans Renmarker inbjuder till auktion.
– Jönköpings Filatelistförening inbjuder till en nationell och regional utställning för vykortssamlingar IENECOPIA 2009 den 5-6 september 2009.
– Torshälla Frimärksklubb och Eskilstuna Vykortsförening inbjuder till Mälardalsträffen den 18 oktober 2008. Deltagande diskuteras vid nästa möte.
– Protokoll finns från senaste representantskapsmöte vid Mälardalsträffen i Västerås den 12 april.
– Från SFF har kommit:
Föreningshäfte med förslag till att driva en förening bättre – organisation, mötesprogram med mera.
Nyhetsbrev maj/juni –08.
Styrelseprotokoll S-172.
Protokoll fört vid kongressen 2008.
– Nytt på Postmuseum nr 3 augusti – december 2008.
– Reklam från Posten i Norge och Gibraltar.
D) Auktionskommittén meddelar att ingen auktion är planerad för denna säsong. Material kan dock lämnas in för försäljning via Tradera.

E) Övriga frågor:
– En utställning skall anordnas i ett av bibliotekets skyltfönster. Roland Pettersson bokar tid för två veckor.
– Vid nästa möte den 14/10 kommer Uno Svensson från Kopparberg att hålla ett föredrag om nyanser på ringtypsmärken.
– Mats Back föreslår ett besök på utställningen NORRPHIL 2009 27-29 mars 2009. Beslutades att klubben kan lämna resebidrag för fulla bilar. Beslut om deltagande diskuteras vid februarimötet 2009.

§ 12
Närvarolotteri:
Nr 4 fick ett ark med Sveriges populäraste frimärken 1986.
Nr 1 fick ett stämplat märke Facit nr 248 PII, 15 öre röd, vit hov.
Nr 26 fick 8 stämplade block Stockholmia 74.

§ 13
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2008-09-09
Vid protokollet:Justeras:

…………………………………………….
Walter Münger Jan-Åke Lindberg
………………………
Gerhard Naujoks

Anm. Protokollet (utan bilagor) finns även på hemsidan. Hemsidan finns på www.sff.nu/fagersta

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 8, 2008-04-08.

Närvarande: Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Sten Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Walter Münger (9 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Inköp av ett större parti frimärken: Kommer troligen att ske på försommaren.
Mälardalsträffen och Bergslagsträffen, se övriga frågor.

§ 4
Post till föreningen.
SFF. Nyhetsbrev april 08, styrelseprotokoll S-172, Info om förbundskongressen 19-20 april i Falkenberg.
Göteborgs Frimärkslager. Auktionskatalog till auktionen 19/4.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén tar emot material som läggs ut på nätet. Kontakta Mats.
Kontobytet blir klart denna vecka.

§ 6
Övriga frågor.
Mälardalsträffen 12/4 i Västerås: samåkning sker, platser finns kvar.
Bergslagsträffen 19/4 i Lindesberg kl 9-17, fri entré. Intresserade kan vända sig till Roland Knutsson eller Sten Granqvist.

§ 7
Närvarolotteri
Nr 15:  Postfriskt sats Wasa, 1969.
Nr   1:  Stämplat häfte Nobel, 1985.
Nr   4:  Stämplat par, äldre städer, Facit nr 1313,1316.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2008-04-08
Vid protokollet:                            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 7, 2008-03-11.

Närvarande:
Erkki Aho, Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Roland Knutsson, Kjell Kårström, Jan-Åke Lindberg, Hans Lindfors, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger. (14 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Hemsidan. Vi noterar tacksamt att hemsidan nu finns utlagt genom förbundets försorg.
Föreningsprotokollen  är ännu inte åtkomliga. Majoriteten tycker att lösenord inte behövs. Sekreteraren får ta upp detta med SFF.
Inköp av ett större parti frimärken kvarstår.
Inbjudan och biljetter till samlarmässan i Enköping delades ut.

§ 4
Post till föreningen.
SFF. Nyhetsbrev februari-mars –08 samt protokoll S-171.
SFU. Informationsblad om kurs för utställningsarrangörer 11-12 oktober i Trollhättan.
ABB Frimärksklubb inbjuder till Mälardalsträffen lördagen den 12 april 2008.
Informationsblad från Posthistoria World Wide AB i Uppsala.
Informationsblad från Frimärkscentrum AB i Växjö.

§ 5
Rapporter.
Inget nytt.

§ 6
Övriga frågor.
Efter mötet anordnas en auktion.
Utdrag ur stadgar samt mötesprotokoll lämnas till kassören för att styrka behörighet för nya bankkontot.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 44: Stämplat par, fåglar vid vatten 2.10, Facit nr 1394.
Medlem nr   6: 15 vykort, Tyskland.
Medlem nr   7: Ostämplat block, svensk bilhistoria.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2008-03-11
Vid protokollet:                         Justeras:

Walter Münger (sekreterare)    Hans Lindfors (ordförande)

Klubbmöte 2008-03-11

Åtgärdspunkter för uppföljning den 8 april 2008

Hemsidan.
Inköp av ett större parti frimärken.
Bergslagsträffen ?

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 5, 2008-01-08

Närvarande:
Axel Andersen, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Kjell Kårström, Jan-Åke Lindberg, Hans Lindfors, Gerhard Naujoks,  Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger.
(12 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Hemsidan. Kvarstår.
Inköp av ett större parti frimärken. Kvarstår.

§ 4
Post till föreningen.
SFF. Inbjuden till kongressen 19 och 20 april 2008 till Falkenberg. FFK har som associerad förening yttranderätt men ingen rösträtt, ej heller rätt till resebidrag.
Floby Filatelistförening inbjuder till samlarmässa i Falköping den 29 mars 2008.
Stockholms Filatelistförening inbjuder till auktion 2 och 3 februari 2008. Lokal: Postmuseum.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Inget nytt.
Skyltfönstret i biblioteket är nedplockat igen.

§ 6
Övriga frågor.
Roland Knutsson: Roland Söderlund önskar sälja ett parti FDC Europa samt svenska frimärken, postfriska.
Mats Back: Medlemmar kan sälja material genom Tradera. Intresseanmälan till marsmötet.
Inköp av kataloger har ännu inte slutförts. Beror på att inte alla har kommit ut. Ansvarig: Mats Back.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr   4: FDC Färöer, fåglar.
Medlem nr   1: Luftpostbrev, Färöer.
Medlem nr 11: FDC Färöer, Europa.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2008-01-08
Vid protokollet:                             Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors, (ordförande)

Posta en kommentar