Fortsatt tufft för Postnord

Postnord fortsätter att kämpa med att få sin ekonomi balans. Det framgår av delårsbokslutet för andra kvartalet 2019. Detta kvartal gav ett minus på 171 miljoner kronor.

Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 514 (9 503) miljoner kronor vilket innebar en organisk minskning om 1 %
  • Rörelseresultatet uppgick till -70 (-901) miljoner kronor
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 95 (68) miljoner kronor
  • Periodens resultat var -171 (-901) miljoner kronor
  • Resultat per aktie var -0,09 (-0,45) kronor
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 492 (1 862) miljoner kronor

Kommentar från Annemarie Gardshol, tillförordnad koncernchef:

– Andra kvartalet visar en resultatförbättring mot samma kvartal föregående år. Den pågående omställningen mot ett tydligare fokus på e-handel och hållbar brevverksamhet ger effekt. Förändringstrycket är fortsatt högt och effektiviseringsprogram fortlöper framgångsrikt och enligt plan i alla verksamheter. Postnord fortsätter att växa inom e-handelslogistik och ser även en återströmning av brevkunder från konkurrenter.

– Marknadstillväxten inom e-handeln fortsätter, vilket resulterar i en god tillväxt inom vår tredjepartslogistik- och e-handelsrelaterade verksamhet. För att möta volymtillväxten i Norge investerar vi i modern teknik och större yta på Langhusterminalen i Osloregionen. Investeringen bidrar till att utöka vår kapacitet och ger möjligheter till fortsatta effektiviseringar. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar att ytterligare stärka vår position på den norska marknaden, säger tillförordnad koncernchef Annemarie Gardshol.

– Vid näthandel är leveransen en viktig del av köpupplevelsen. Det är därför glädjande att den pilot som Postnord under första halvåret har genomfört i Danmark med paketboxar, Nærboksar, i samarbete med företaget Swipbox har fått ett positivt bemötande från mottagarna. I Sverige har det nya varubrevet, som är spårbart och med leverans till dörr, fått en lovande start. Möjligheten för mottagaren att få sin leverans till dörren eller till en paketbox medför en frihet att inte behöva anpassa sin vardag till leveransen.

• Hållbara leveranser
– Hållbarhetsavvägningar går som en röd tråd genom vårt utvecklingsarbete. I maj släppte vi E-barometern som sammanfattar svenskarnas e-handel under första kvartalet. En av slutsatserna är att tre av fyra konsumenter är beredda att betala mer för hållbara leveranser. Det är därför glädjande att Postnord enligt svenska konsumenter är det mest hållbara logistikvarumärket, vilket framkom i Europas största varumärkesunderökning med fokus på hållbarhet: Sustainable Brand Index, som offentliggjordes i april. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi är på rätt väg med vårt hållbarhetsarbete, säger tillförordnad koncernchef Annemarie Gardshol.

– Postnord har haft en fortsatt stabil och hög brevkvalitet i både Danmark och Sverige under perioden. I Sverige ser vi en pågående trend med att tidigare förlorade brevkunder återvänder till Postnord. Under perioden har Postnord Sverige slutit ett nytt ramavtal för kommuner och landsting rörande brev- och pakettjänster med SKL/Kommentus Inköpscentral.

• Ändra brevtjänsterna
– Anpassning av verksamheten till en fortsatt minskad efterfrågan på brev fortsätter och produktivitetsförbättringar har genomförts både i Sverige och Danmark. Trots detta har den fortsatta volymnedgången stor påverkan på det finansiella resultatet och det kommer att vara utmanande framöver att enbart med interna aktiviteter kompensera för nedgången. De nuvarande postregleringarna i Sverige och Danmark behöver uppdateras och det kommer krävas en bred politisk vilja att säkerställa en finansiellt hållbar brevtjänst över tid. Dialogen med både svenska och danska staten pågår på ett konstruktivt sätt.

– Under kvartalet har en ny organisation arbetats fram och från och med den 1 juli har koncernen en ny, förenklad och mer kostnadseffektiv organisation.

– Förändringen är ett led i Postnords utveckling och innebär bland annat att produkt- och tjänsteägarskapet nu finns i landsorganisationerna och därmed närmare kunderna och den dagliga verksamheten. Koncernen befinner sig mitt i ett paradigmskifte som stavas digitalisering och med förändrade kommunikations- och konsumtionsmönster som resultat. Jag vill tacka alla medarbetare för insatserna under andra kvartalet. Det gläder mig att vi har kommit en bra bit i rätt riktning och att vår inslagna väg ger resultat, säger tillförordnad koncernchef Annemarie Gardshol.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic