Här är motionerna till kongressen 2020

Vi presenterar i sin helhet inkomna motioner till kongressen 18–19 april 2020.

Motionerna kommer att beredas av förbundsstyrelsen som till kongressen kommer att lägga förslag till beslut vid kongressen.

Motion 1

Rädda historiska nummer av tidningen digitalt

Sedan lång tid tillbaka gör vi vår tidning med hjälp av helt digitalt original (PDF-dokument). Dessa finns idag lagrade hos redaktören. Jag anser att dessa borde vara tillgängliga för fler, helst alla medlemmar.
Att lagra dessa digitala original på ett ställe medför en viss risk. Vid t.ex en eldsvåda försvinner de. Om redaktören skulle bli långvarigt sjuk, eller avlida, kan dom bli svåra att komma åt för förbundet.
Förbundet bör därför inventera och säkerställa så att dessa digitala original bevaras på minst två säkra platser. Vi bör också överväga att på sikt åter publicera dem i digitalt format.
Jag yrkar således på:
• Inventera och säkerställa så att dessa digitala original bevaras på minst två platser
• Undersöka möjligheterna att åter publicera dem i digitalt format.
• Ge styrelsen i uppdrag att snarast genomför detta.
Med Vänlig hälsning Lars Nordberg

Motion 2

Digital utgivning av tidningen

Vår medlemstidning SFT Filatelisten är idag en mycket uppskattad tidning bland våra medlemmar. Inget är så bra att det inte kan förbättras.
Idag ges tidningen ut enbart som papperstidning. Väldigt många facktidningar idag kommer också i digitalt format. Idag finns hjälpmedel för att förvandla tidningen direkt från tryckoriginal till digitalt format.
Genom att även ha tidningen i digital form, kan vi i framtiden erbjuda medlemskap till lägre kostnad eftersom vi inte behöver betala porto. Ett digitalt format är också mer attraktivt för den yngre generationen, vilket kan ge ett ökat intresse för vår hobby.
Fördelar med ett digitalt format:
• Tidningen kan läsas på valfri telefon, läsplatta eller dator.
• Det är möjligt att söka efter gamla artiklar.
• Det är möjligt att lägga in länkar på hemsida och i sociala medier.
• Det är möjligt att förstora text och bilder.
• Det går att få texten uppläst.
Jag yrkar således på:
• Undersöka möjligheterna ge ut tidningen i digitalt format.
• Om möjligt redan inom kommande kongressperiod ge ut tidningen digitalt som ett
komplement till den tryckta tidningen.
• Ge styrelsen i uppdrag att snarast genomför detta.
Med Vänlig hälsning Lars Nordberg

Motion 3

Tillsätta redaktionskommitté

Vår medlemstidning SFT Filatelisten är idag en mycket uppskattad tidning bland våra medlemmar. Inget är så bra att det inte kan förbättras.
Idag beslutar redaktören till 100% vad som skall publiceras. Redaktören är dessutom ansvarig utgivare. Detta är enligt min mening inte den bästa organisationen för att utveckla en tidning.
Tidningen skall vara ett organ som är vår styrelses förlängda arm ut mot medlemmar och andra intressenter. Jag upplever idag att ingen i styrelsen kan påverka innehållet, utan att allt beslutas av redaktören.
Om det istället finns en ansvarig utgivare t.ex vår styrelseordförande, en redaktör och kompletterad med ytterligare en person så skulle ansvaret delas av flera. Tillsammans bildar de en redaktionskommitté. Jag tror då att tidningens innehåll då kan breddas och förbättras. Dessutom får styrelsen ett organ som man har möjlighet att prägla.
Jag yrkar således på:
• Att tillsätta en redaktionskommitté enligt beskrivning ovan.
• Ge styrelsen i uppdrag att snarast genomför detta.
Med Vänlig hälsning
Lars Nordberg

Motion 4

Alternativt betalningssätt för medlemsavgiften

Medlemsavgiften är för en del medlemmar relativt hög. Det är en del medlemmar som avslutar sitt medlemskap när dom får inbetalningskortet. Det är också lätt att glömma när de flesta räkningar idag kommer digitalt.
För att minska denna risk föreslår jag att vi inför alternativa sätt att betala medlemsavgiften.
Genom att införa digital faktura och/eller autogiro minskar vi risken att glömma att betala medlemsavgiften.
Genom att frivilligt kunna dela upp avgiften, t.ex månadsvis kommer medlemmarna inte att uppleva den alltför hög.
Jag yrkar således på:
• Att införa alternativa sätt att betala medlemsavgiften via digitala kanaler
• Ge styrelsen i uppdrag att snarast genomför detta.
Med Vänlig hälsning Lars Nordberg

Motion 5

Anordna SM vid nationella eller nordiska utställningar samt att ett särskilt reglemente för detta upprättas

Skivaryds Samlarklubb och Värnamo Filatelistförening hade vid sina utställningar 2011 och 2015 SM i olika klasser vilket gav extra mycket PR till vår hobby och samtidigt lyckades föreningarna få respektive kommun att upplåta lokaler helt utan kostnad. Det var utan tvekan tack vare denna SM-status detta lyckades.
Nu vet vi ju inte om detta lyckas på andra håll men kan vara ett sätt,
För att göra det lättare att arrangera utställningar och att få ökad uppmärksamhet kring vår hobby vill vi föreslå
att en arrangör i samråd med utställningskommittén får anordna Frimärks-SM, Vykorts-SM eller andra SM vid nationella eller nordiska utställningar samt att ett särskilt reglemente för detta upprättas.

Skivaryds Samlarklubb och Värnamo Filatelistförening

Motion 6

Lokal klubbutställning: ”Min Samling”

Motionären yrkar på att SFF:
– Lägger ut valda delar av nedanstående information på förbundets hemsida på lämplig plats.
– Att SFF ger ett positivt svar på denna nya utställningsform.
– Att SFF medverkar till att en arbetsgrupp tillsätts för att utreda denna typ av utställningsverksamhet.
– Att en mindre budget anslås till detta ändamål.

Förslag till en helt ny utställningsform
Lokal klubbutställning:  ”Min Samling

Jag tänkte vidareutveckla en idé som Jönköpings Filatelist-Förening väckte genom en motion på kongressen i Malmö 2018 om en helt ny typ av utställningsform som väsentligt skiljer sig från de traditionella utställningarna såsom Regionala, Nationella och Nordiska.

Sveriges Filatelist-Förbund vill ju locka fler samlare för att visa upp sina alster för samlarvänner, i klubben eller kanske för allmänheten vid t ex Frimärkets Dag.

Avsikten var då att SFF skulle bilda, i samband med kongressen 2018, en grupp som skulle fundera på hur ett sådant upplägg kunde vara. Svaret på kongressen 2018 var då att Förbundsstyrelsen kommer under nästa mandatperiod inleda ett samarbete med UK som syftar till att genom olika insatser få fler nya utställare till den svenska utställningsfilatelin.

Responsen har varit svag från både FS och UK. Kanske för att idén inte var tillräckligt utarbetad och formulerad? Här kommer ett förslag på mina tankar och hur denna form av utställning kan te sig i en framtid.

För dyrt att ställa ut sin samling idag
För att lyckas med att locka till sig helt nya samlare som vill börja att visa sin samling, går det inte att börja med att ställa ut till exempel 48 blad i 3 ramar eller för ett visst område enbart en ram. Vad blir då kostnaden för att ställa ut sin samling första gången på en traditionell regional utställning? Utställaren får betala minst 500 kronor och upp till ett par tusen. Det är anmälningsavgift, ramavgift, försäkring och transport av samling till och från utställningsplatsen. Vem vill lägga ner dessa pengar? Troligen knappast någon förstagångs-utställare! Här menar vi verkligen förstagångsutställare, inte en tidigare utställare med ett nytt exponat.

Det kvittar hur duktig man är på sitt samlingsområde så blir det hela tiden korrigering av montering och kompletteringar av samlingen för att på nästa utställning få ytterligare några poäng. För varje utställning kostar det oftast flera tusen kronor per exponat om man har 6 till 8 ramar.

Varför är det så dyrt att ställa ut? Den största kostnaden är lokalhyra, transport av ramar. Sedan ska ett antal jurymän tillsättas och då tillkommer kostnader för resor, hotell och mat.

Det blir svårare att få tag på ”eldsjälar” att ordna utställningar
Ett problem som blir mer och mer påtagligt är att det numera inte finns så många föreningar i Sverige som mäktar med att arrangera traditionella utställningar. Kanske är det inte mer än 5, möjligen 10 föreningar, som skulle kunna arrangera en regional eller nationell utställning den närmaste tiden. Ofta är det en föreningsstyrelse som tar initiativet till en utställning i samband med ett jubileum och vi vet ju alla att de flesta i styrelserna blir allt äldre. I dag finns det f.n. ingen regional eller nationell utställning planerad i Sverige.

Det nya sättet att ställa ut – Visa också samlingen på netex.se
Nytänkande måste ske i alla organisationer inom verksamheten. Ett förbunds mål inom vårt område är bl a att påverka sina medlemmar att aktivt samla och visa upp vad man har i sina byrålådor. Detta har skett under åtminstone de senaste 100 åren genom traditionella utställningar. Kostnaden för att visa upp sitt exponat sätter säkert käppar i hjulet för en ny utställare. Numera kommer internet alltmer in i bilden i samhället i mängder av olika sammanhang.

Många av oss köper redan objekt till samlingen på olika auktionsföretags nätsajter.

För oss samlare har vi under många år kunnat visa upp våra samlingar på internetsajten netex.se. Netex.se ingår ju numera som en del av SFF. Där är det kostnadsfritt att lägga upp sin skannade samling. Här kan man också lägga upp samlingar som inte ska utställningsbedömas.  Många SFF-medlemmar har lagt upp sina samlingar på netex.se.  

Varför ska vi ha en ny utställningsform ”Min Samling”?

Det ska vara billigare och enklare att ställa ut. Exponatet måste dock vara monterat på egentillverkade blad i A4 eller A3-format. Vi behöver inte ha traditionella utställningsramar i metall och plexiglas. Samlingen kan istället fotokopieras/ skannas i färg och monteras på pappskärmar som t ex kommuner använder sig av vid bl a planförslag. På dessa skärmar sätter man fast bladen med ritningsnålar Det finns tillverkare i Sverige vars skärmformat motsvarar förbundets utställningsramar.

Då kan exponaten visas på Frimärkets Dag eller i samband med någon av landets alla frimärks- och vykortsmässor. Vill man visa upp exponaten även under en längre tid, kan man göra det på t ex en offentlig plats såsom på ett bibliotek eller museum.

Själva bedömningen av samlingen är inte det viktigaste utan fokus ska ligga mer på hur man kan utveckla sitt samlingsområde genom olika tips. Ett sätt som är rätt kul är att allmänheten får rösta. På Frimärks-SM 1992 i Jönköping röstade också allmänheten och en ung flicka som samlade fjärilar vann första priset i konkurrens med andra traditionella samlingar.

Ett PM/Protokoll med förslag till vidareutvecklingen av samlingen kan ev. utfärdas av personer från en föreningsstyrelse som har viss kunskap om utställningsverksamhet. Utställningstypen ”Min Samling” ska alltså ha sitt egna enkla ”reglemente” och det ska inte finnas någon direkt koppling eller kvalificering som berör SFF:s traditionella utställningsverksamhet.

Vad ska ett reglemente för ”Min Samling” innehålla?
Det ska vara enkelt att ställa ut. Man ska inte behöva dokumentera objekten lika mycket, planen ska vara mycket enklare.

Dock är det mycket viktigt att hela samlingen har en ”röd tråd” och snyggt monterad. Exponatet ska vara uppsatt så att betraktaren får en bra och snabb inblick i samlingsområdet. Innehållet behöver inte vara bara filateli. Här ska man kunna blanda på ett sådant sätt att själva samlingen blir intressant att titta på. Vill man ha med t ex 75 % icke-filatelistiskt material typ vykort och bilder och resterande filateli så ska det inte möta några hinder.

Ett ”reglemente” för utställningsformen ”Min Samling” behöver kanske inte ha någon klassindelning såsom dagens utställningsreglementen har.

Förutsättningen för att få nya medlemmar att ställa ut är att det är enkelt och att det inte ska kosta för mycket.

Kurser och utbildning

Vi vill ju förkovra oss i vårt samlingsområde och frågor som vi ofta funderar på är på vilket sätt man kan få sin samling bättre med mer varierande material. Kontakter med andra utställare och att prata med etablerade jurymän är ett bra sätt att komma vidare i sitt samlingsbyggande. Kolla också på netex.se.

Att arrangera endagarskurser i enkel samlingsuppbyggnad tror jag starkt på. Denna utbildning kan med fördel ske på olika platser i Sverige. Dock bör man inte ha mer än 10-15 mils resa till orten där kursen är förlagd.

Steg 1 är att man lär sig hur man bygger upp olika samlingar, vad man kan ha med för material och hur det ska presenteras.

Steg 2 är att lära sig att montera en samling när man har tillräckligt material.

Att skriva ut monteringsbladen via en dator är inte några större svårigheter.

Man kan använda ett gratisprogram typ ”Open Office” som man kostnadsfritt laddar ner från nätet och som till 95% har samma funktioner som Microsoft Word ordbehandlingsprogram. Det går alldeles utmärkt att göra olika stora rutor och att skriva in text på valfri plats på ett blad av kraftigare papper. Formatet kan vara antingen A4 eller A3. A3-blad har ju blivit populärt, dock är en A3-skrivare dyrare att införskaffa än en skrivare för A4-format.

Kort sammanfattning
Utställningstypen ”Min Samling” kan bli ett nytt sätt av visa vad man samlar på. Motionen avser hur man kan utveckla sitt samlande och visa upp vad man har på ett strukturerat sätt på egentillverkade blad. Idén borde kunna utvecklas mer och målsättningen är att vi ska få upp intresset för att på ett trevligt, enkelt, billigt och personligt sätt visa upp sin samling för samlarvänner och allmänheten.

Jönköpings Posthistoriska Förening
Styrelsen, genom Hans-Ove Aldenbrink

Motion 7

Framtida utställningar – förslag till nytt koncept

Bakgrund
Frimärksutställningar har i många årtionden varit en del av den verksamhet som har bedrivits inom den organiserade filatelin, under senare tid även inkluderande vykort. Men, det känns som att utställningarna håller på att dö ut. De kommer numera lite sporadiskt t.ex. när vissa föreningar vill fira ett jubileum. Under det sista årtiondet är det bara fyra regioner som har gjort något: Skåne, Halland, Småland och Stockholm. När jag frågade en av medlemmarna i Utställningskollegiet (UK) efter deras möte i november, vilka planer det finns på kommande utställningar, fick jag svaret: INGA! Men, man skulle göra en Postex år 2020, dvs. att en jury bedömer inskickade samlingar. Hur roligt är det?

För ca 15 år sedan fanns det en ambition att det skulle arrangeras en nationell och två regionala utställningar per år. Det visade sig redan då vara väl optimistiskt, men för att utställningsverksamheten ska leva vidare, borde det arrangeras åtminstone en regional eller en nationell utställning per år. Om det under året endast finns en nationell, så kan denna precis som man gjort under en längre tid, även innehålla en regional del.

Varför utställningar?
Utställningskommitténs ordförande, Peter Nordin, skriver i en artikel i Filatelisten nr 7 2019 med titeln “Hur får vi fler utställare?” om varför man som samlare ska ställa ut, bl. a. den respons man får och att man får idéer om hur man kan vidareutveckla sin samling. Jag skulle vilja gå längre än så! Genom att bestämma sig för att ställa ut, måste man strukturera sitt material, hitta en röd tråd, samt sätta sig in i alla fakta rörande det valda området. Det är alltså mycket lärorikt för en själv, och man inser vad man kanske saknar. Det ger i slutändan också en stor tillfredsställelse när man fått ihop det hela på ett bra sätt. Genom att erbjuda medlemmarna att ställa ut, kan vi därmed bibehålla och kanske även förbättra den kompetens som finns rörande olika områden inom filateli och vykort. Såsom medlem i Expertrådet, anser jag det även mycket viktigt att detta kunnande förs vidare till kommande generationer av samlare.

Peter Nordins artikel med försök att locka fler att bli utställare, förutsätter förstås också att det finns utställningar!

Nyligen genomförda auktioner visar på att vi idag i Sverige har en oerhörd bredd på samlandet, inte minst av olika svenska områden. Det finns seriösa samlare av objekt från i princip alla olika emissioner och andra områden. Många av dessa samlare är ganska färska, åtminstone på denna nivå, och har aldrig ställt ut. Vill vi kunna bibehålla deras intresse och att de ska kunna förkovra sitt samlande, måste vi erbjuda dem möjlighet att ställa ut. En del av dem är säkert inte medlemmar i SFF, men eftersom det är ett krav när man ska ställa ut, så bör även ett antal nya medlemmar kunna rekryteras.

En annan anledning till utställningar, är den propaganda som utställningarna gör för samlandet. I det område där en utställning genomförs, kan man ofta få medial uppmärksamhet, vilket leder till en hel del allmänna besökare, där vissa med lite tur kan lockas att ansluta sig till en förening, eller åtminstone till att börja samla eller att återuppta ett tidigare samlarintresse.

Varför finns inga utställningar planerade?
Uppenbarligen fungerar inte det hittillsvarande sättet att göra utställningar på. I våra nordiska grannländer verkar man inte att ha samma problem, och där förekommer i princip nationella utställningar varje år. Men, här i Sverige, med minskande medlemsantal och ökande genomsnittsålder i föreningarna, finns det idag inte många föreningar som vill och kan ta på sig hela ansvaret för att arrangera. Det gäller både det ekonomiska ansvaret, som blir avskräckande för en förening med begränsad kassa, och själva genomförandet med alla dess detaljer. Har ingen av de personer som nu sitter i styrelserna heller varit med och hållit i en utställning tidigare, så blir det också lite av att uppfinna hjulet på nytt, även om det finns vissa handledningar. Det blir helt enkelt för stort för en förening, och därför händer inget!

Hur skapa förutsättningar?
Jag tror att man därför måste hitta ett helt nytt koncept! Den nyligen framgångsrikt genomförda utställningen Stockholmia 2019, visar på att man kan göra på ett helt annat sätt. I ledningsgruppen där ingick personer från olika delar av landet och lite speciellt i detta fall även ifrån England. Jag tror och hoppas att man skulle kunna göra på ett liknande sätt även för regionala och nationella utställningar. Genom att skapa en utställningsledning i SFF:s regi, kan medlemmarna i en förening eller en region hjälpa till med det praktiska genomförandet, men utan att behöva ta ansvar för själva arrangemanget eller ekonomin. Däremot kan de få glädje av den uppmärksamhet som utställningen får inom området.

Arbetsgrupp
På vilket sätt skulle man då kunna skapa dessa förutsättningar och också få något att hända? Mitt förslag är att SFF tillsätter en arbetsgrupp, bestående av personer med tidigare erfarenhet av att arrangera utställningar, och även sådana som är villiga att göra det i framtiden. Gruppens uppgift blir att bearbeta olika föreningar eller regioner, för att med deras hjälp hitta lämpliga lokaler till rimlig kostnad (t. ex. en skola på höstlovet eller sportlovet), och också deras stöd för det praktiska genomförandet. När väl ett lämpligt alternativ finns, och beslut om utställningen har tagits av SFF:s styrelse och Utställningskommittén (jag vet inte riktigt hur gången brukar vara), utses inom eller utom arbetsgruppen personer till en utställningsledning, t. ex. ordförande, kommissarie, ansvarig för ekonomi, utställningskatalog, marknadsföring, kontaktperson gentemot handlarna mm. Min egen erfarenhet från utställningsledningar, är att när det har ingått och letts av personer med tidigare erfarenhet, så har allt löpt på väldigt enkelt och smidigt.

Efterhand som nya personer får erfarenhet av att arrangera utställningar, knyts dessa till arbetsgruppen, som därmed kan bibehålla kompetensen och skapa förutsättningar för framtida utställningar.

Eftersom det redan finns både beteckningarna Utställningskollegiet (UK) (jurymedlemmar etc) och Utställningskommittén (UK:s styrelse plus representanter för SFF och SFU), har jag inget bra förslag på vad arbetsgruppen skulle kunna kallas, men kanske helt enkelt: Arbetsgrupp Utställningar.

Om någon förening vill ta på sig hela ansvaret på samma sätt som tidigare skett, så ska det självklart också kunna ske. Dessutom bör väldigt stora utställningar såsom Nordia, som vi i Sverige genomför vart femte år, ha ett annat upplägg. För dessa brukar ett eget fristående bolag skapas.

Kostnader
Under de senaste 25 åren har ingen utställning gått med förlust. Genom att ha fri entré försvinner den osäkerhet som tidigare fanns, när alla kostnader redan var klara, men publikintäkterna kanske sedan inte uppgick till de kalkylerade. Eftersom man idag kan göra det mesta digitalt eller via telefonmöten, bör kostnaderna för en utställningsledning spridd över landet, inte bli större än för en lokal grupp. Genom den erfarenhet som finns i gruppen, kan det hela också ske smidigare och på ett effektivt sätt. Utställningars genomförande på det föreslagna sättet, ska därmed inte behöva belasta SFF:s ekonomi.

Motionären yrkar:
1. Kongressen beslutar om att SFF:s styrelse tillsätter en permanent arbetsgrupp som ska arbeta för att skapa förutsättningar för kommande utställningar.

2. Kongressen ger SFF:s styrelse i uppdrag att tillsammans med arbetsgruppen utarbeta riktlinjer för hur utställningar kan arrangeras i SFF:s regi.

Göran Heijtz
Medlem 13209
Utställare regionalt, nationellt och internationellt
Har ingått i minst sex utställningsledningar
Medlem i Expertrådet
Medlem i olika föreningsstyrelser sedan 1976
Skribent om filateli och vykort i olika sammanhang
Föredragshållare om filateli och vykort i olika sammanhang
Ordförande i Sveriges Frimärkshandlareförbund
Villig att ingå i arbetsgruppen enligt motionen

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic