Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Auktion

Godsfrimärke

Läs mer!

Hembygdsfilatelisterna

logo

Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

SMPS

Sällskapet är nerlagt, men hemsidan
kommer tills vidare att finnas kvar.

Logga SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 92
Läs mer!


Syfte

In English

Bokomslag Luftpost

Syftet med denna hemsida är bland annat att illustrera svensk flygpost, speciellt så kallade "First Flight Covers", men även andra försändelser, stämplar med mera som kan vara av intresse.
Luftpostens historia finns dokumenterad i Örjan L√ľning utmärkta bok: "Luftpostens historia i Norden", utgiven av SFF 1978.

L√ľnings illustrationer är svartvita och han kunde natorligtvis bara avbilda ett fåtal.

SAS Filatelistklubbs förteckning

L√ľnings katalog går fram till den 24 januari 1972. Ett bra komplement till L√ľning är: "Førsteflyvningskuverter udgivet af S.A.S. filatelistklub Københavns lufthavn DK-2770 Kastrup 1998".

SAS Filatelistklubb var under många år aktiva och tog fram kuvert med vinjetter inte bara för FFC utan också när SAS införde nya flygplansmodeller. Även om de ibland ser lite tråkiga ut så medförde detta att vi nu har en bra dokumentation, som skulle vara väldigt svår att ta fram i efterskott.

L√ľning dokumenterade även utländska flygbolags FFC som utgick från svenska flygplatser. Finns det någon översikt för sådana efter 1971?

Finns det någon förteckning för tiden efter 1998? Hör i så fall av er till gunnar "kanellbulle" smps.se.

SMS Svenska motivstämplar

Svenska Motivsamlare SMS har i samarbete med Sveriges-Filateslit-Förbund gett ut:
Svenska motivstämplar - Minnespoststämplar och andra stämplar med motivanknytning (flera delar).
Även här finns en del att hämta.

När man jämför ovanstående källor inser man att det finns luckor i dem.

Denna sida är främst ett försök att göra en fortsättning på Lünings katalog som slutar den 24/1 1972 samt ta med de flighter Lüning missade.

Flygolyckor och isflyg behandlas inte eftersom de redan finns på webben.

Lond first flight

Första nattflygningen Stockholm-Malmö-Hamburg-Amsterdam-London.

FAM Routes

FAM Routes tilldelades amerikanska flygbolag av US Postal Service för att frakta post till främmande länder. Varje rutt fick ett nummer (1-98). Dessa rutter finns katalogiserade i American Air Mail Societys handböcker. Man brukar dela upp dessa i tre perioder, före andra världskriget, under kriget och efter kriget. Dessa FFC brukar numreras Frr-nn, där rr är ruttnumret och nn ett löpande. Exempel FFC Reykjavik-Stockholm 1947-03-18: F24-31.

Katalognummer

Katalognumren best√•r av Typ Datum Från Till

Typer

FF  First Flight
LF  Last Flight
nF  n:te Flight
SF  Special Flight
MNF Midnight Sun Flight
SC  Minnespost, t ex 25 årsjubileum
IF  Isluftpost
HP  Helikopterpost
ZP  Xeppelinpost
RF  Rocket Mail

Datum

Datum anges som ååååmmdd

Från Till

Från Till anger från och till vilka flygplatser färden gick. För flygplatserna används IATA:s koder (om sådan finns), även för tiden före 1945.

Exempel

SAS First Flight DC-9 1992-03-31 Stockholm-Riga blir då FF19920331ARNRIX.

Postfix

I några fall finns det stämplar som förekommer både med och utan datum. Då använvds postfix md för de med datum respektive ud för de utan datum.
Exempel: FF19491026BMABKKmd.

Katalognummer f√∂r minnespoststämplar

För minnespoststämplar används Riksföreningen Svenska Motivsamlares (SMS) handböcker med prefixet SMS,
dvs SMS YY-nnn och SMS F-nn.

Minnespoststämplar finns under fliken SPECIELLA -> MINNESPOST.
Flygpoststämplarna, F-nn finns under fliken SPECIELLA -> FLYGFÄLT.

Kontaktperson

Webmaster.

In English

Purpose

The purpose of this website is, among other things, to illustrate Swedish airmail, especially so-called "First Flight Covers", but also other consignments, stamps and more that may be of interest.

The History of Air Mail of Scandinavia is documented in √Ėrjan L√ľning's excellent book: "Luftpostens hisoria i Norden", published by SFF 1978.

L√ľning's catalog runs until January 24, 1972. A good complement to L√ľning is: "First flight envelopes published by S.A.S. Philatelic Club Copenhagen Airport DK-2770 Kastrup 1998".

SAS Philatelic Club was active for many years and produced envelopes with vignettes not only for the FFC but also when SAS introduced new aircraft models. Even though they sometimes look a bit boring, this meant that we now have good documentation, which would be very difficult to produce in arrears.

Lüning also documented the FFC of foreign airlines based on Swedish airports. Is there an overview for such after 1971?

Catalog number

The catalog numbers consist of Type Date From To

Types

FF First Flight
LF Last Flight
nF nth Flight
SF Special Flight
MNF Midnight Sun Flight
SC Memorial post, eg 25th anniversary
IF Ice Air Mail
HP Helicopter Post
ZP Zeppelinpost
RF Rocket Mail

.

Date

Date is given as yyyymmdd

From To

From To indicates from and to which airports the journey went. For airports, IATA codes (if any) are used, even for the period before 1945.

Example

SAS First Flight DC-9 1992-03-31 Stockholm-Riga then becomes FF19920331ARNRIX.

Postfix

In some cases, there are cancellations that appear both with and without dates. Then postfix md was used for those with dates and ud for those without dates.

Example: FF19491026BMABKKmd.

Catalog number for Thematic Cancellations

For Thematic Cancellations, the Swedish Association of Swedish Thematic Collectors' (SMS) handbooks with the prefix SMS are used, ie SMS YY-nnn and SMS F-nn.

Thematic Cancellations can be found under the tab SPECIAL -> THEMATIC MAIL. The airmail stamps, F-nn can be found under the tab SPECIAL -> AIR PORTS.

UPP (to the top)