Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Syfte

Det primära syftet med denna sida är att lista FFC för SAS danska och norska utrikeslinjer, och på sätt stödja hemsidan för Svenska FFC.

En stor del av dessa linjer har haft Köpenhamn som utgångspunkt. Det innebär att många av de brev med vinjetter som getts ut av SAS-klubbarna i Sverige och Norge bör betraktas som "feeder mail" till en First Flight från Köpenhamn och inte som FFC (Det innebär inte att de blir mindre intressant för det.).

Dessutom saknas det ofta brev från dessa flighter som gått i motsatt riktning, dvs till Stockholm eller Oslo, men däremot finns ofta FFC till Köpenhamn.

SAS skapades 1946, men eftersom ABA, DDL och DNL existerade samtidigt med SAS fram till 1951 listas även DDL:s och DNL:s utrikeslinjer. Som starttidpunkt har 1945 valts, dvs när VK2 upphörde.

Luftposten mellan de Nordiska länderna är väl integrerad och har många gemensamma händelser. Därför listas även en del FFC från Finland och Island.

Sidan ger inga anspråk på att lista all flighter.

FAM Routes

FAM Routes tilldelades amerikanska flygbolag av US Postal Service för att frakta post till främmande länder. Varje rutt fick ett nummer (1-98). Dessa rutter finns katalogiserade i American Air Mail Societys handböcker. Man brukar dela upp dessa i tre perioder, före andra världskriget, under kriget och efter kriget. Dessa FFC brukar numreras Frr-nn, där rr är ruttnumret och nn ett löpande. Exempel FFC Reykjavik-Stockholm 1947-03-18: F24-31.

Katalognummer

Katalognumren består av Typ Datum Från Till

Typer

FF  First Flight
LF  Last Flight
nF  n:te Flight
SF  Special Flight
MNF Midnight Sun Flight
SC  Minnespost, t ex 25 årsjubileum
IF  Isluftpost
HP  Helikopterpost
ZP  Xeppelinpost
RF  Rocket Mail

Datum

Datum anges som ååååmmdd

Från Till

Från Till anger från och till vilka flygplatser färden gick. För flygplatserna används IATA:s koder (om sådan finns), även för tiden före 1945.

Exempel

SAS First Flight DC-9 1992-03-31 Stockholm-Riga blir då FF19920331ARNRIX.

Postfix

I några fall finns det stämplar som förekommer både med och utan datum. Då använvds postfix md för de med datum respektive ud för de utan datum.
Exempel: FF19491026BMABKKmd.

Katalognummer för minnespoststämplar

För minnespoststämplar används Riksföreningen Svenska Motivsamlares (SMS) handböcker med prefixet SMS,
dvs SMS YY-nnn och SMS F-nn.

Minnespoststämplar finns under fliken SPECIELLA -> MINNESPOST.
Flygpoststämplarna, F-nn finns under fliken SPECIELLA -> FLYGFÄLT.

Kontaktperson

Webmaster.

In English

Purpose

The primary purpose of this page is to list the FFC for SAS's Danish and Norwegian international routes, and in this way support the website for the Swedish FFC.

A large part of these routes have been based on Copenhagen. This means that many of the covers with vignettes issued by the SAS clubs in Sweden and Norway should be considered as "feeder mail" to a First Flight from Copenhagen and not as FFC (This does not mean that they become less interesting for that.)

In addition, there are often no FFC from these flights that have gone in the opposite direction, ie to Stockholm or Oslo, but on the other hand there is FFC to Copenhagen.

SAS was created in 1946, but since ABA, DDL and DNL existed at the same time as SAS until 1951, DDL's and DNL's foreign lines are also listed. 1945 was chosen as the start time, ie when WWII ended.

The airmail between the Nordic countries is well integrated and has many common events. Therefore, some FFCs from Finland and Iceland are also listed.

The site makes no claim to list all flights.

Catalog number

The catalog numbers consist of Type Date From To

Types

FF First Flight
LF Last Flight
nF nth Flight
SF Special Flight
MNF Midnight Sun Flight
SC Memorial post, eg 25th anniversary
IF Ice Air Mail
HP Helicopter Post
ZP Zeppelinpost
RF Rocket Mail

.

Date

Date is given as yyyymmdd

From To

From To indicates from and to which airports the journey went. For airports, IATA codes (if any) are used, even for the period before 1945.

Example

SAS First Flight DC-9 1992-03-31 Stockholm-Riga then becomes FF19920331ARNRIX.

Postfix

In some cases, there are cancellations that appear both with and without dates. Then postfix md was used for those with dates and ud for those without dates.

Example: FF19491026BMABKKmd.

Catalog number for Thematic Cancellations

For Thematic Cancellations, the Swedish Association of Swedish Thematic Collectors' (SMS) handbooks with the prefix SMS are used, ie SMS YY-nnn and SMS F-nn.

Thematic Cancellations can be found under the tab SPECIAL -> THEMATIC MAIL. The airmail stamps, F-nn can be found under the tab SPECIAL -> AIR PORTS.

UPP (to the top)