Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Auktion

GodsfrimŠrke

Läs mer!

Hembygdsfilatelisterna

logo

Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

SMPS

Sällskapet är nerlagt, men hemsidan
kommer tills vidare att finnas kvar.

Logga SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 92
Läs mer!


Syfte

Det primÀra syftet med denna sida Àr att lista FFC för SAS danska och norska utrikeslinjer, och pÄ sÀtt stödja hemsidan för Svenska FFC.

En stor del av dessa linjer har haft Köpenhamn som utgÄngspunkt. Det innebÀr att mÄnga av de brev med vinjetter som getts ut av SAS-klubbarna i Sverige och Norge bör betraktas som "feeder mail" till en First Flight frÄn Köpenhamn och inte som FFC (Det innebÀr inte att de blir mindre intressant för det.).

Dessutom saknas det ofta brev frÄn dessa flighter som gÄtt i motsatt riktning, dvs till Stockholm eller Oslo, men dÀremot finns ofta FFC till Köpenhamn.

SAS skapades 1946, men eftersom ABA, DDL och DNL existerade samtidigt med SAS fram till 1951 listas Àven DDL:s och DNL:s utrikeslinjer. Som starttidpunkt har 1945 valts, dvs nÀr VK2 upphörde.

Luftposten mellan de Nordiska lÀnderna Àr vÀl integrerad och har mÄnga gemensamma hÀndelser. DÀrför listas Àven en del FFC frÄn Finland och Island.

Sidan ger inga ansprÄk pÄ att lista all flighter.

FAM Routes

FAM Routes tilldelades amerikanska flygbolag av US Postal Service för att frakta post till främmande länder. Varje rutt fick ett nummer (1-98). Dessa rutter finns katalogiserade i American Air Mail Societys handböcker. Man brukar dela upp dessa i tre perioder, före andra världskriget, under kriget och efter kriget. Dessa FFC brukar numreras Frr-nn, där rr är ruttnumret och nn ett löpande. Exempel FFC Reykjavik-Stockholm 1947-03-18: F24-31.

Katalognummer

Katalognumren bestĂ„r av Typ Datum Från Till

Typer

FF  First Flight
LF  Last Flight
nF  n:te Flight
SF  Special Flight
MNF Midnight Sun Flight
SC  Minnespost, t ex 25 årsjubileum
IF  Isluftpost
HP  Helikopterpost
ZP  Xeppelinpost
RF  Rocket Mail

Datum

Datum anges som ååååmmdd

Från Till

Från Till anger från och till vilka flygplatser färden gick. För flygplatserna används IATA:s koder (om sådan finns), även för tiden före 1945.

Exempel

SAS First Flight DC-9 1992-03-31 Stockholm-Riga blir då FF19920331ARNRIX.

Postfix

I några fall finns det stämplar som förekommer både med och utan datum. Då använvds postfix md för de med datum respektive ud för de utan datum.
Exempel: FF19491026BMABKKmd.

Katalognummer för minnespoststämplar

För minnespoststämplar används Riksföreningen Svenska Motivsamlares (SMS) handböcker med prefixet SMS,
dvs SMS YY-nnn och SMS F-nn.

Minnespoststämplar finns under fliken SPECIELLA -> MINNESPOST.
Flygpoststämplarna, F-nn finns under fliken SPECIELLA -> FLYGFÄLT.

Kontaktperson

Webmaster.

In English

Purpose

The primary purpose of this page is to list the FFC for SAS's Danish and Norwegian international routes, and in this way support the website for the Swedish FFC.

A large part of these routes have been based on Copenhagen. This means that many of the covers with vignettes issued by the SAS clubs in Sweden and Norway should be considered as "feeder mail" to a First Flight from Copenhagen and not as FFC (This does not mean that they become less interesting for that.)

In addition, there are often no FFC from these flights that have gone in the opposite direction, ie to Stockholm or Oslo, but on the other hand there is FFC to Copenhagen.

SAS was created in 1946, but since ABA, DDL and DNL existed at the same time as SAS until 1951, DDL's and DNL's foreign lines are also listed. 1945 was chosen as the start time, ie when WWII ended.

The airmail between the Nordic countries is well integrated and has many common events. Therefore, some FFCs from Finland and Iceland are also listed.

The site makes no claim to list all flights.

Catalog number

The catalog numbers consist of Type Date From To

Types

FF First Flight
LF Last Flight
nF nth Flight
SF Special Flight
MNF Midnight Sun Flight
SC Memorial post, eg 25th anniversary
IF Ice Air Mail
HP Helicopter Post
ZP Zeppelinpost
RF Rocket Mail

.

Date

Date is given as yyyymmdd

From To

From To indicates from and to which airports the journey went. For airports, IATA codes (if any) are used, even for the period before 1945.

Example

SAS First Flight DC-9 1992-03-31 Stockholm-Riga then becomes FF19920331ARNRIX.

Postfix

In some cases, there are cancellations that appear both with and without dates. Then postfix md was used for those with dates and ud for those without dates.

Example: FF19491026BMABKKmd.

Catalog number for Thematic Cancellations

For Thematic Cancellations, the Swedish Association of Swedish Thematic Collectors' (SMS) handbooks with the prefix SMS are used, ie SMS YY-nnn and SMS F-nn.

Thematic Cancellations can be found under the tab SPECIAL -> THEMATIC MAIL. The airmail stamps, F-nn can be found under the tab SPECIAL -> AIR PORTS.

UPP (to the top)