Nyheter för Open-utställare

Under frimärksutställningen Finlandia i Tammerfors 24–28 maj hölls det några möten, vars resultat kan vara intressanta för Open-samlarna i Sverige.

De nordiska förbundsordförandena hade sitt gemensamma möte under fredagen. På detta möte kom man överens i fullständig enighet att fortsättningsvis gå tillbaka och använda FEPA-reglementet på Nordia-utställningarna. Sedan några år har det nya FIP-reglementet använts, men det har kritiserats eftersom det följer poängsättningen för den traditionella klassen. Därmed har alla Open-utställare med tematiska samlingar haft svårt att få en rättvis bedömning.

Nu återgår vi inom Norden till att använda det reglemente som vi beslutat att även fortsätta att använda i Sverige.

På utställningens sista dag hade den europeiska sammanslutningen FEPA sin kongress, där Sverige lämnat in en motion att även på europeisk nivå jobba för att återgå till det tidigare gällande Open-reglementet.

Vår motion hade följande lydelse: The Swedish Philatelic Federation suggests that FEPA tries to change the new FIP-regulations regarding the Open class back to the earlier regulations as they were before, taken by FEPA. During the time this will take, Sweden wants FEPA to encourage all FEPA-members to use the old FEPA-regulations at all FEPA-exhibitions, alone or parallel with the new FIP-regulations. 

FEPA-kongressens deltagare tog till sig våra argument väldigt väl och vi fick medhåll att Open även fortsättningsvis bör vara en innovativ och nyskapande utställningsklass. Dock var inte kongressen beredd att frångå FIP-reglementet, ty att världsorganisationen FIP äntligen gett Open ett erkännande ansågs alltför värdefullt.

Kongressen beslutade dock enhälligt enligt vår motions första mening, det vill säga att aktivt arbeta för att nytt FIP-reglemente bör utarbetas i det gamla FEPA-reglementets anda.

Som Sveriges representant på kongressen tycker jag att vi nått en god bit på väg i vår strävan att i en framtid få den nyskapande Openklassen godkänd även internationellt. Tack vare vårt nordiska samarbete kommer alla Opensamlare också framöver att kunna ställa ut åtminstone på nordisk nivå, med samma förutsättningar som på nationell nivå.

På Nordia-utställningen i Danmark i oktober kommer fortfarande FIP-reglementet att tillämpas, eftersom utställningens reglemente varit godkänt sedan länge. De utställare som önskar skapa en samling enligt det internationellt accepterade FIP-reglementet kommer vi naturligtvis även att hjälpa och ge goda råd, även om vi inte dömer enligt detta reglemente nationellt.

Peter Nordin, ordförande Utställningskommittén

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic