Peter rapporterar från Fepa:s seminarium

Lördagen den 21 november arrangerade Fepa – den europeiska samarbetsorganisationen – ett seminarium på distans. Detta möte ersatte den kongress som skulle hållits i London i våras.

Seminariet betraktas dock inte som kongress, med val etcetera, eftersom det saknas möjlighet i Fepa:s stadgar att inte ha en fysisk kongress.

Ingen av delegaterna från de drygt 30 deltagande länderna ifrågasatte att Fepa inte håller kongress under 2020, utan finner det både bra och lämpligt att man väntar till kommande år. Då kommer kongressen att hållas i Aten den 23 november, dagen efter att utställningen Notos avslutats.

Tankar för framtiden från Fepa:

Stadgar
Fepa-styrelsen tog upp nödvändigheten av att uppdatera sina stadgar, inte minst utifrån det läge vi nu befinner oss i. Några av de förändringar som föreslås är:
• Man kan framöver få Fepa-sanktion inte bara för utställningar utan också för andra arrangemang (byter ut utställning mot evenemang)
• Medlemskap för ett medlemsland ska kunna avslutas genom omröstning på en kongress. Detta aktualiseras ifall ett land under flera års tid varit helt inaktiv och ej betalt fastställd avgift.
• Man ska kunna genomföra kongresser även digitalt i framtiden.
• Det ska införas en beslutsordning hur man behandlar dispyter medlemsländer emellan.

Förslag till de nya stadgarna kommer att tillställas alla medlemsländer under december och sedan har man på sig till slutet av februari att inkomma med synpunkter.

• Ramar och ramhantering
Styrelsen hade under året skickat ut en enkät ifall det vore möjligt att samäga/låna ramar av varandra. Svaren på enkäten visade att det finns flera svårigheter, den största är fraktkostnaden, samt att man har ramar av väldigt olika storlek och form. Man konstaterar att det lokalt i Europa finns fungerande samarbete, exempelvis här i Norden.

• Nätbaserade utställningar
I det läge som råder har styrelsen tagit initiativ till att undersöka och utreda hur Fepa-länderna ställer sig till nätbaserade utställningar, helt eller delvis. Diskussionen i ämnet blev livfull och engagerad. Samtliga delegater – inklusive styrelsen – blev helt överens om att i det prekära läget som råder i dag är nätbaserade utställningar att föredra, framför att inte ha några utställningar alls.

I en framtid där vi förhoppningsvis mer kan återgå till det normala är alla Fepa-länder överens om att behålla det ”gamla” beprövade konceptet med fysiska utställningar. Dock kan den kompletteras med nätversion, som information till juryn i förväg – för att minska antalet nödvändiga dagar och hyra av dyra lokaler – samt som referens i efterhand för att visa på goda exempel på exponat av olika klass.

• Fepa-utmärkelser
Nästa års utmärkelser kommer att kunna nomineras från 10 januari till slutet av april. Mer information om detta kommer i kommande Fepa-utskick.

Peter Nordin
Utsedd svensk delegat vid Fepa:s seminarium

Peter Nordin

Posta en kommentar