Posten tappar andelar och minskar personal

Posten presenterade i dag sin delårsrapport för första halvåret.
Posten tappar andelar och nu förväntas att än fler anställda får lämna sin jobb.

Postens vd och koncernchef Lars Idermarks kommentar så här:

PostNords utveckling för det andra kvartalet 2011 ligger i stort i linje med föregående kvartal. Resultatet kännetecknades dock av en utmanande situation med dramatiska volymfall i Danmark och en mer stabil utveckling i Sverige.

Affärsområde Meddelande Sverige förbättrade sitt rörelseresultat, trots minskade intäkter från traditionell brevverksamhet, medan Informationslogistik har utvecklats sämre än väntat. En betydande omsättningsminskning inom affärsområde Breve Danmark har inte kunnat mötas av kostnadsminskningar i motsvarande utsträckning. Koncernen redovisar därför ett försvagat rörelseresultat för det andra kvartalet jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 2,2 procent.

Efter en stark inledning av året har svensk ekonomi mattats av något, även om konjunkturutvecklingen för helåret förväntas ligga i topp i Europa. Dansk konjunktur är svag och väntas förbli så under resterande del av 2011. Under det andra och inledningen av det tredje kvartalet har osäkerheten kring den globala ekonomin ökat väsentligt. Det råder stor oro på de finansiella marknaderna med kraftiga börsfall. Efterfrågan på våra tjänster är starkt kopplad till den makroekonomiska utvecklingen. Ökad ekonomisk instabilitet innebär därför ökad osäkerhet vad gäller efterfrågan på PostNords marknader inom kommunikation och logistik.

Vår danska brevverksamhet präglas av de accelererande volymfallen för brev och minskade volymer för oadresserad direktreklam, ODR. Volymutvecklingen återspeglade den svaga danska ekonomin samt den omfattande konkurrensen från digitala alternativ och andra aktörer som råder på marknaden och som även förstärks av konjunkturläget. Även vår svenska brevverksamhet erfar brevvolymfall, främst till följd av konkurrens genom ökande digitalisering.

De flesta postverksamheter i världen står inför liknande utmaningar som vi. I många länder pågår diskussioner om hur morgondagens posttjänster ska regleras och finansieras. Under de kommande åren förväntas de globala brevvolymerna minska med över 40 procent till följd av konkurrens från digitala alternativ. Vår bedömning är att Sverige och framför allt Danmark ligger något före i denna trend, men vi står likväl inför fortsatta betydande volymminskningar.

Vi genomför nu ett särskilt effektiviseringsprogram vilket med fullt genomslag från och med 2013 ska minska koncernens administrativa kostnader med cirka en miljard kronor. För att öka styrbarhet och resultatfokus genomförs med omedelbar verkan vissa justeringar i koncernens ledningsstruktur.

Posta en kommentar