Postnord tappar brevvolymer och ekonomi

Postnord presenterar en delårsrapport för januari-juni 2016: I den pekas bland annat på fortsatt fokus på harmoniserat erbjudande i Norden och omställning av brevverksamheten

APRIL-JUNI 2016
Nettoomsättning 9 590 (9 666) miljoner kronor.
Rörelseresultat -270 (503) miljoner kronor.
Justerat rörelseresultat -1 (33) miljoner kronor.
Jämförelsestörande post netto -269 (470) miljoner kronor.
Periodens resultat -282 (390) miljoner kronor.
Resultat per aktie -0,14 (0,19).
Kassaflöde från den löpande verksamheten 387 (-127) miljoner kronor.

JANUARI-JUNI 2016
Nettoomsättning 19 228 (19 699) miljoner kronor.
Rörelseresultat 30 (815) miljoner kronor.
Justerat rörelseresultat 299 (345) miljoner kronor.
Jämförelsestörande post netto -269 (470) miljoner kronor.
Periodens resultat -63 (593) miljoner kronor.
Resultat per aktie 0,03 (0,30).
Kassaflöde från den löpande verksamheten 598 (1 013) miljoner kronor.

Kommentar från Håkan Ericsson vd och koncernchef:
Den snabbt växande E-handeln fortsätter att vara en viktig drivkraft. Ny postreglering i Danmark skapar möjligheter till en mer effektiv produktion. Med de fortsatta volymfallen i brevaffären har realiseringen av vår strategi högsta prioritet.

Nettoomsättningen uppgick till 9 590 miljoner kronor, en minskning, exklusive förvärv och valutaeffekter, med 1 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst till följd av vikande brevvolymer. Koncernens justerade rörelseresultat uppgick för kvartalet till -1 (33) miljoner kronor och för första halvåret till 299 (345) miljoner kronor.

I de jämförelsestörande posterna om -269 (470) miljoner kronor avser -223 miljoner kronor poster hänförliga till den pågående avyttringen av Strålfors verksamheter utanför Norden.

Förra året redovisades en realisationsvinst om 500 miljoner kronor i och med avyttringen av en fastighet i Köpenhamn. Koncernens redovisade rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till -270 (503) miljoner kronor och för första halvåret till 30 (815) miljoner kronor.

Det kraftfulla och nödvändiga omställningsarbete som bedrivs i samtliga länder har resulterat i minskade rörelsekostnader, men i framförallt Danmark kvarstår ytterligare ansträngningar för att nå en acceptabel lönsamhet.

Tyvärr har vi under omställningen haft en del kvalitetsbrister på brevsidan. Kraftfulla åtgärder och kontinuerligt fokus har lett till att kvalitén i kvartalet är tillbaka på en hög nivå i Sverige men det återstår fortsatta förbättringar i Danmark.

Koncernens totala brevvolymer minskade med 8 % såväl i kvartalet som första halvåret, varav 17 % i Danmark och 6 % i Sverige. I skenet av dessa fortsatta volymminskningar är det positivt att postlagsfrågorna har satts i fokus och att det både i Sverige och i Danmark finns en tydligare förståelse för det omvälvande skifte som sker och hur detta påverkar oss.

I början av maj nåddes en bred överenskommelse i det danska Folketinget med innebörd att det regulatoriska ramverket för den danska verksamheten nu har anpassats till rådande efterfrågan. Det gör att vi kan öka takten i omställningen av verksamheten och att vi kan erbjuda tjänster som bättre svarar mot kundernas behov.

I Sverige har regeringens särskilda utredare lagt ett förslag om att kravet på övernattbefordran ändras till tvådagarsbefordran. Det är positivt. Avseende pristaket föreslås vissa förändringar i rätt riktning. Sedan 1990-talet har portopriserna ökat marginellt samtidigt som kostnaden för arbetskraft ökat med cirka 60 % och brevvolymerna halverats. Det visar på det ohållbara i att kunna fullgöra samhällsuppdraget under rimliga ekonomiska villkor med ett bibehållet pristak. Ett svenskt hushåll spenderar i genomsnitt cirka 160 kronor per år på porto. Slutbetänkandet väntas efter sommaren.

Med ökade satsningar på flerkanalsförsäljning och tillväxt för mobil handel fortsätter e-handeln sin stadiga tillväxt. Våra B2C-volymer växte i andra kvartalet med 15 % jämfört med motsvarande kvartal 2015. Vi har alla förutsättningar att kunna erbjuda den typ av kommunikations- och logistiktjänster som människor och företag efterfrågar, inte minst inom e-handelsområdet idag och imorgon.

Med hög intensitet fortsätter vi nu att tillsammans med kunder och partners att utveckla och erbjuda fler innovativa och bekväma leveranslösningar som uppfyller mottagarens önskemål om bekvämlighet och valfrihet. Ett framgångsrikt exempel på detta är Volvo Cars uppmärksammade digitala tjänst In-car Delivery som ger konsumenter möjlighet att få sina näthandlade varor levererade av Postnord direkt till bilens bagageutrymme. I samarbete med ICA och Glue utvecklar vi möjliga framtida leveranssätt när man handlar mat på nätet. Det innebär bland annat att kunden kan få sin mat levererad och uppackad i kylskåpet – även om man inte är hemma.

Som ett led i vår strategi att tydligare fokusera på att forma ett harmoniserat nordiskt helhetserbjudande har Postnord Strålfors ingått avtal om att avyttra dotterbolagen i England, Polen och Frankrike. Det innebär att Postnord Strålfors kan lägga allt fokus på verksamheterna i Norden samtidigt som bolagen får bättre förutsättningar att utvecklas under nya ägare.

Jag gläds också åt att Postnord, som ett av de första företagen i världen, fått sitt miljömål godkänt av initiativet Science Based Targets. Målet överträffade till och med kriterierna och är därmed mer än väl i linje med vad forskningen säger krävs för att jorden ska hålla sig under en uppvärmning på två grader. Att minska våra utsläpp är en viktig del i vår strategi att vara hållbara i allt vi gör.

Posta en kommentar till Kjell

En enda kommentar
 1. Kjell skriver:

  Under första halvåret har Postnord mist 8 % av brevskrivandet. Man fortsätter dock att ge ut mängder av nya frimärke.

  Hur länge finns det resurser till det?

  När tar Bring över ALL brevhantering i Sverige?

  Är det då ekonomiskt bärbart med frimärksutgivning?

  Vad händer om 10 år?

  Hur ser filatelin (SFF) ut då?