Styrelsen informerar

Förra helgen (28–30 januari 2011) hade förbundsstyrelsen sitt första möte för året.

Bland det viktigaste som behandlades var en rapport från mötet mellan SFF, Sfu och Utställningskollegiet (UK) om UK:s förslag till ny organisation.

Vid den senaste kongressen fanns en motion om en ny organisation för UK ”Den nya vägen framåt”. Motionären, Jonas Hällström, drog tillbaka motionen vid kongressen, under förutsättning att förslaget till nya stadgar också drogs tillbaka. Avsikten var, enligt motionären, att den nya styrelsen skulle få handlingsfrihet vad gäller UK:s nya organisation.

Ett något modifierat förslag till ny organisation för UK presenterades vid styrelsens första möte i Pingsthelgen förra året. Vid ett senare möte diskuterade styrelsen förslaget och konstaterade att det är en stadgefråga, och att ärendet återremitterades till UK med uppmaning att lämna en motion i ärendet till nästa förbundskongress. Detta accepterades inte av UK:s styrelse.

Vid styrelsemötet i samband med utställningen Skåneland 2010 framförde Jan Berg och Jonas Hällström synpunkter avseende utställningsverksamheten i framtiden och hur denna bör vara organiserad. En livlig diskussion förekom, utan att något beslut fattades. Man kom dock överens om att SFF, Sfu och UK:s styrelse skulle träffas igen för att förutsättningslöst diskutera förslaget till ny organisation för UK.

Detta möte ägde rum i Kungsbacka lördagen den 22 januari. Vid mötet diskuterades bildandet av en ny riksförening (RF) för UK, och hur SFF och Sfu skulle ”köpa” tjänster av RF med mera, och hur fördelningen av vissa kostnader skulle fördelas mellan SFF, Sfu och RF. Jonas Hällström åtog sig att skriva minnesanteckningar från mötet som sedan skulle ligga till grund för ett samarbetsavtal mellan SFF, Sfu och RF.

Förutom att för oss viktiga frågor inte kom med i minnesanteckningarna, fanns det med en fråga som vi inte hade diskuterat vid mötet. Nämligen att det av de utställare som ställer ut nationellt och internationellt skulle krävas medlemskap i RF. Vi svarade att detta hade vi inte diskuterat vid mötet, och att vi inte accepterade förslaget, samt att det inte var förhandlingsbart. Varken förbundet, kongressen eller UK kan tvinga någon av våra medlemmar att vara med i en annan förening, till exempel RF!

Rätten att deltaga i utställningar förvärvas genom medlemskap i SFF och inget annat.

I och med att förbundsstyrelsen inte accepterade kravet om medlemskap i RF, och att det inte var förhandlingsbart, förklarade Jonas Hällström att förhandlingarna var avslutade för UK:s del!

Detta innebär att nuvarande organisation av UK gäller, och UK kommer att fortsätta sitt planerade arbete för 2011. Styrelsen kommer att presentera ett förslag till nya stadgar till nästa kongress, inklusive ett nytt reglemente för UK. Dessa kommer givetvis att skickas ut på remiss i god tid innan kongressen.

Även om utställningsverksamheten endast berör en liten del av förbundets medlemmar, presenterades en nyhet vid det senaste styrelsemötet som kommer att beröra många fler av våra medlemmar. Den nya hemsidan visades upp för styrelsen. På hemsidan kommer att finnas en köp- och sälj-sajt, som vi tror kommer att uppskattas och användas av många av våra medlemmar. Vi är övertygade om att den även kommer att locka nya medlemmar till förbundet.

Styrelsen

7 februari 2011

Posta en kommentar